Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

ik opeens een bekende stem hoorde zeggen: — 't was of mijn hart stilstond van schrik — „Mannen, houdt dien kerel, 't is Frans Pommer.... 't Is een deserteur, hoor,.... die ja; ja ik ken hem wel, dien bedelaar; 't is een deserteur, pak hem dan! Zeker, zeker!""

„Wie zei dat?" vroegen mijnheer Van Merleveld en grootvader en De Roever tegelijk.

„Wie dat zei? — Geurtsz, de boer van ,,'t Kraaijennèst".. .. Ik zag z'n valsche gezicht vlak bij me

„De boer van ,,'t Kraaijennèst"? Geurtsz? Zoo'n schurk, hoe is 't mogelijk?" mompelde Van Merleveld.

„Hoe ik hem daar nu juist, in handen moest vallen, weet ik niet, maar ik begreep, dat 't er op aan kwam. Ik liet mijn kast mijn kast, nam een sprong dwars op dien boer in, liep hem bijna onderstboven en holde weg, de Oude Gracht op en 't eerste 't beste steegje in. De patrouille liet me met rust, andere burgers, en misschien ook een paar Veliten, zullen wel ingerekend zijn, maar de rest van die verwaande kwajongens kwam me achterna. Dat ik dien eenen een bebloeden kop had bezorgd, maakte hen zeker zoo woedend. Nou ja, en toen hebben ze me opgejaagd, wel een uur lang, en telkens weer dacht ik ze ontloopen te hebben, en telkens zaten ze me weer op de hielen. Ik durfde ook nergens binnen vluchten.... Eindelijk kwam ik hier. Ja, als ze me gekregen hadden. ..."

„Nou ja, stil maar jongen, ze hebben je niet, de Heere in den hemel, die je zoo juist op tijd nog bij ons bracht, zij dank," zei grootvader en hij legde zijn bevende hand als beschermend op Frans' arm.

,,'t Is maar goed, dat die Geurtsz niet met de Veliten heeft meêgejaagd. Als hij hier gekomen was, hij zou 't juiste huis wel geweten hebben, hij heeft hier, en ook bij mij, vaak peren en appels geleverd in vroeger jaren. ..." zei De Roever.

„Zoo'n onverlaat," mompelde mijnheer Van Merleveld weer. „Hij heeft mij ook al wat kwaad gebrouwen. Veel menschen van mijn stand, die buitenplaatsen bezaten, hebben ze in deze laatste 'drukkende jaren van de hand moeten doen, en nu had Geurtsz gehoopt, dat ik dat ook zou gedaan hebben. Hij heeft me indertijd een bespottelijk laag aanbod gedaan voor de weilanden en den tuin en sinds ik weigerde, heeft hij mij op allerlei manieren nadeel berokkend. Hij was 't immers ook, die dien avond de Franschen, die van Leiden kwamen, den weg wees om de plaats

Sluiten