Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

Fransche duivekaters1). Een ijlings wegvluchten in zijn kelder spaarde hem een pak slaag.

In de kerken stegen de dankpsalmen omhoog'), en in menig binnenhuis werd geknield en den Heere gedankt, die zoo wondere uitkomst bad gegeven.

't Werd een vreemde Zondag, vol vreugde, vol drukte, vol verwachting ook. De Russen en de Pruisen waren op de komst; en mocht in menig hart ook al eenige ongerustheid rijzen, voor wat de intocht van die vreemdelingen nu weer baren zou, 't waren vrienden die kwamen, en de blijheid van 't oogenblik verdreef alle donkere gedachten....

De stad gloeide van 't Oranje, 't Was, of die oude, geliefde kleur van den hemel was neergeregend of uit den grond was opgespoten; 't was onbegrijpelijk waar al dat Oranje zoo spoedig vandaan kwam; het wapperde van de huizen, het wapperde op de pleinen, het wapperde in lange slierten van de hoeden en mutsen3). Dat trouwe Oranje was de kleur van de herboren vrijheid; dat trouwe Oranje was een blijde groet aan den Oranjevorst, die nog vér was, maar — weerkomen zou tot zijn dankbaar volk, dat veel geleden en veel geleerd had....

Op de Neude, waar mijnheer Van Merleveld, als officier over een afdeeling der burgerwacht-te-paard, het bevel voerde, had een vroolijke troep burgers, waarbij zich natuurlijk de noodige jongens — èn meisjes — aansloten, zich in een dansenden kring om de ruiters heengeslingerd. Toen boog Van Merleveld zich tot De Roever over, die ook als rustbewaarder diende, en fluisterde hem in, met een fijn lachje: „Weet je nog wel, De Roever, hoe nu achttien jaar geleden, hier ook zoo'n vroolijke troep danste, maar om den vrijheidsboom, en ook zong, maar van „Vrijheid, gelijkheid en broederschap", en hoe dol van vreugde ze waren, omdat de Stadhouder was gevlucht en de Franschen ons toen het groote geluk zouden brengen? En weet je ook nog wel, dat die vurige patriot, de waard uit „de Posthoorn", toen zoo lustig meedanste? Wat vind je nu beter?"

„Wat ik beter vind? Mijnheer, ik heb veel geleerd. Zoolang

x) Duivekaters waren Fransche broodjes van 4 en 8 duiten („quatreduutjes" en „deux fois quatre.' )

2) En 't was weer voor de 'eerste maal, dat het gedwongen gebed voor Napoleon achterwege bleef.

') Eerst twee dagen later werd de Oranjevlag officieel op de torens geheschen.

Sluiten