Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85

jaren, hoe het bijeen hoorde, onscheidbaar; over een volk van aanhankelijkheid en trouw.... En de koning? Hij vroeg geld. Er was veel, heel veel geld

noodig. Hij kreeg het. In de offerbussen, geplaatst in elke stad en elk dorpje, dat al vrij was van 't Fransche juk, vielen de klinkende goudstukken en de armelijke duiten broederlijk samen1).

Hij vroeg soldaten.... Zie, toen kwamen er maar enkele. En hij had ze noodig. Een land zonder soldaten is een land zonder macht. Maar Napoleon had zóóveel ellende gebracht in Holland door zijn onverzadelijke vraag om jonge, sterke kerels, er was zóóveel leed geleden, om hen die gingen en nooit weerkwamen. . Neen, soldaten kreeg Koning Willem niet.

En toch, 't moest. Een zwak koning is een slecht koning.

Toen beval hij, als in den Franschen tijd, de loting voor de Nationale militie weer.

Toen moesten ze komen, en toen, ja toen week de angst en de afkeer voor het soldaat worden, toen begreep men, dat men strijden zou voor eigen huis en eigen land en eigen koning. En zonder morren gehoorzaamde men *}.

*) Ook bij de collecte, die gehouden werd voor 't ongelukkige Woerden, toonden de Hollanders hun medelijden en hunne goedgeefschheid, hoe verarmd ze zelf dan ook waren. In Utrecht werd voor dit doel ƒ 5000 gegeven;

u i nl dien 4i'd is <*eze 'otinë niet afgeschaft. Onze tegenwoordige dienstplicht, hoewel veranderd, dateert dus uit den Franschen fijtL

Sluiten