Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

87

gen. Ze wisten het: de vreemdelingen waren het middel in Gods hand, om ons land volkomen vrij te maken.

Nu zijn ze reeds over de grenzen, op weg naar Parijs.

Frans Pommer is weer de krachtige, jonge man van voorheen, maar vóór hij Zijn tuinmansarbeid op „Rhijnsoever" weer opvat, zal nog wel menige maand verstrijken. Mijnheer Van Merleveld heeft veel schade geleden, en al doet het wijze en zuinige bestuur van den koning hopen, dat er spoedig nieuwe welvaart zal komen in het land, het bewonen en het onderhouden van een buitenplaats is voor den trouwen Oranjeman, die op 's konings aanvrage om geld zoo mild offerde, nog een te groote weelde.

En dan — Frans kon nu nog iets beters doen dan bloemen kweeken. Frans heeft dat betere gedaan. Frans is soldaat geworden, vrijwilliger.... Nu geen conscrit van Napoleon meer, met weerzin, en haat in het hart, maar Oranjesoldaat, vol geestdrift en moed.

Krelis ook.

„Da-da-dan ga 'k ook meê!" zei hij, toen hij Frans' plannen hoorde. De Roever heeft hem laten gaan, al speet het hem, den trouwen en vroolijken knecht te moeten missen. De zaken waren nóg erg slap. 't Móest dan maar.

Nu zijn ze naar Zeeland, om daar, met de Engelschen, die ons ook ter hulp zijn gekomen, den Franschman te beletten, de verlaten streken weer in bezit te nemen.

Moeder woont weer als oudtijds alleen in haar huisje bij „Rhij nsoever'. Frans is soldaat, Jan is in Utrecht, Larousse is hersteld heengegaan. Maar moeder' is tevreden. In haar hart leeft de innige dankbaarheid aan God, die alles wel gemaakt heeft... . En als ze in de stille avonden met het olielampje dichtbij den opengeslagen Bijbel geschoven, zit te denken, dan bidt ze. En met alleen om tijdelijke zegeningen. Ze weet het wel: op aarde is alles vergankelijk, maar ze vraagt den Heiland of Hij haar en haar jongens en allen, die haar lief zijn, Zijn genade wil schenken. Er is een nieuw leven voor hen allen begonnen, mi de Fransche dwingelandij week. Maar moeder weet het, en zij smeekt haar Heiland verhooring van haar gebed: alleen een nieuw hart kan hen allen voor eeuwig gelukkig maken.

Soms, in donkere nachten, ontwaakt ze verschrikt, of ze ook hoorde het rumoer van soldaten, het bonzen op de deur; of ze

Sluiten