Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

Compaan zeilde verder zuidwaarts en liet zich de op onwettige wijze verkregen visch lekker smaken. Een dag of yier later ontmoette hij een schip uit Hamburg, dat uit de Levant terug kwam met een kostbare lading, en hij gaf bevel, dat allen zich wapenen zouden en ook de kanonnen geladen moesten worden. Den stuurman beval hij koers te zetten naar het vaartuig, dat de Hamburgsche vlag voerde.

In de grootste verbazing werd dit bevel door de bemanning aangehoord, en fluisterend vroegen zij elkander af, wat het te beduiden kon hebben. O zeker, zij hadden zich laten aanmonsteren voor de kaapvaart, dat wisten zij wel, en 't spreekt van zelf, dat zij er op konden rekenen, het spoedig te kwaad te zullen krijgen met de Duinkerker kapers en de Spaansche en Portugeesche oorlogs-en koopvaardijschepen, welke laatste ook dikwijls zwaar gewapend waren. Want met de Spanjaarden en Portugeezen waren wij nu eenmaal in oorlog, maar hier gold het een koopvaardijschip, dat de Hamburgsche vlag voerde en op reis was naar de vaderstad, waarmede wij in vrede en vriendschap leefden. Wat kon het dus te beteekenen hebben ? Vragend keken zij den Commandeur aan, die uitdagend op de campagne stond, en trachtten op zijn gezicht te lezen, wat hij wilde. Moesten zij dat schip aanvallen? Maar dat zou immers je reinste zeeroof wezen ? Was Compaan dan een zeeroover en wilde hij den oorlog verklaren aan alle zeevarende volken?

„Laadt de kanonnen en houdt de musketten gereed! Alle man op zijn post!" klonk het met donderende stem van de campagne.en thans behoefde niemand meer te betwijfelen, wat er g»ng gebeuren. Het bevel werd met grooten spoed uitgevoerd en weldra was alles en iedereen voor het gevecht gereed.

De schepen waren elkander genaderd en de Hamburger vroeg zich met angst en beven af, wat er ging gebeuren. Was dat naderende schip een Duinkerker kaper? Waarom voerde het geen vlag? Wat wilde het ? Wie was die geduchte man, die daar dreigend op de campagne stond ?

De Hamburger kapitein wilde zekerheid hebben, en riep Compaan door den scheepsroeper toe:

Sluiten