Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

kwam en te St. Clara wilde binnenloopen, om er zijn geroofde goederen te bergen of zoo hij kon te verkoopen, werd hem de toegang door den Gouverneur Willem Hol namens den koning van Engeland ten eenen male verboden, 't Spreekt wel van zelf, dat hij zich zoo gemakkelijk niet liet afschepen, want hij was niet voor niemendal de beruchte en gevreesde zeeroover Klaas Compaan, maar al zijn verzoeken om nog eenmaal te mogen binnenloopen, mochten niet baten. Het bevel van den Koning was den Gouverneur wet. Toen begon Compaan te dreigen, en dat was geen wonder, want hij had op dat oogenblik wel voor een 36000 gulden aan goederen in zijn pakhuizen opgeslagen, en die wilde hij maar niet zonder slag of stoot prijsgeven, maar zijn dreigementen hielpen al evenmin als zijn verzoeken, en hij moest onverrichter zake vertrekken. Wat kon hij tegen den Engelschen Koning beginnen?

Toch besloot hij zijn pogingen nog niet op te geven. Neen, hij wilde zich tot den Onderkoning, den Graaf van Strafford, in eigen persoon wenden. Deze was immers zijn vriend ? Was hij niet menigmaal diens gast geweest, en had hij zelfs niet meermalen in diens paleis den nacht doorgebracht ? O, hij twijfelde er niet aan, of Strafford zou hem ten dienste willen zijn. Hij zette dus koers naar Dublin, en daar viel hem een buitenkansje te beurt, dat hem allen moed gaf, zijn doel te zullen bereiken. Want wat gebeurde?

De zoon van den Admiraal van Ierland, die niet wist welke maatregelen er door den Koning tegen Compaan getroffen waren en in de meening verkeerde, dac het tusschen deze en de Engelsche regeering alles nog pays en vree was, ontwaarde nauwelijks het schip van Compaan ergens in zee, of hij liet zich door een boot naar den bevrienden zeeroover brengen, om zich, zooals hij wel meer had

fedaan, een poosje vriendschappelijk met hem te onderouden.

Wat Compaan in zijn vuistje lachte! Hij ontving den jongeling vriendelijk, maar toen deze weer wilde vertrekken, begon hij plotseling uit een ander vaatje te tappen.

Sluiten