Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

handel een geschreeuw aan, of zij voor . duizenden bedrogen waren. Maar de Arabieren wekten door hun fiere houding en deftige waardigheid niet weinig zijn bewondering, waartoe ook hun sierlijke, fel gekleurde kleeding niet weinig bijdroeg. Er werd in allerlei talen gesproken, maar al ging het dan ook gebrekkig, toch wist men elkander zeer goed zijn bedoelingen aan het verstand te brengen.

Al spoedig echter bemerkte Herman, dat velen van de dienaren, die de Oostersche kooplieden bij zich hadden en de medegebrachte waren uitspreidden en ten toon stelden, slaven waren, en dat wekte in hooge mate zijn belangstelling, want die slaven waren niet alleen negers, die uit de binnenlanden waren aangevoerd, maar er bevonden zich ook Engelschen, Franschen, Portugeezen en Hamburgers onder, die door zeeroovers gevangen genomen en op de Marokkijnsche kust van de hand gedaan waren. Hij beschouwde die ongelukkigen met de grootste deernis en dacht met droefheid aan zijn beklagenswaardigen broeder Hein, die ook als slaaf verkocht was en een ellendig leven leidde, waarschijnlijk hier ergens in den omtrek.

Arme Hein! Hoe graag zou hij hem redden uit den treurigen toestand, waarin hij verkeerde. Dadelijk stelde hij zich, hier en daar iets van zijn buit verkoopende, met hen in verbinding, om navraag naar hem te doen. Het allereerst wendde hij zich tot de blanke slaven, met wie hij gemakkelijk spreken kon, daar op het schip van Compaan tal van vreemdelingen als soldaten dienden, wier talen hij zonder veel moeite had aangeleerd. Zoo kon hij zich in het Fransch en Engelsch tamelijk gemakkelijk uitdrukken, ook het Duitsch leverde hem geen bijzondere moeilijkheden op, terwijl hij ook van het Spaansch en Portugeesch heel veel woorden kende, die hem nu goed te pas kwamen.

Hij hield dan ook niet op met te vragen, of zij in Saleh, of ergens anders, ook een jongen slaaf kenden, die ongeveer zeventien jaar oud en Hollander van geboorte was, maar niemand kon hem inlichtingen geven.

„Zijn naam is Hein Taams," hield hij vol. „Ken je hem

Sluiten