Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

vuil was besmeurd, dat hij in een wolk van stank liep, die hem bijna onpasselijk maakte. En de menschen, die hij tegen kwam, hadden een allerongunstigst uiterlijk, dat hem met angst vervulde. Het zou hem wat liefs waard geweest zijn, om uit dien doolhof van sloppen en vuiligheid weg te komen, maar hij scheen er wel hoe langer hoe dieper in verzeild te raken. En iemand den weg vragen durfde hij niet, want de mannen zagen er hem veel te ongunstig uit, om zich aan hun leiding te durven toevertrouwen.

Hij voelde zich ten slotte meer dan ellendig, en dat werd nog erger, toen plotseling de duisternis inviel, zooals hij trouwens wel verwacht had, en hij bijna geen hand voor oogen meer kon zien. Juist was hij eindelijk voornemens zich te vermannen en aan den eersten den besten, dien hij tegen zou komen, den weg te vragen naar de groote moskee, die hij reeds op de markt uit het oog had verloren, toen hij aan zijn linkerhand plotseling een breedere straat ontdekte, die hier en daar verlicht scheen te zijn, al was het dan ook maar heel flauwtjes. Dadelijk liep hij die steeg in, en toen zag hij, dat die verlichting kwam door middel van enkele olielampen, die hier en daar in de winkels een flauw licht verspreidden, want hij bleek thans in een winkelstraat terecht gekomen te zijn, waar de bewoners en voorbijgangers hem niet meer uitsluitend deden denken aan dieven en moordenaars. Hij begon dus wat ruimer adem te halen en voelde zich niet meer zoo angstig beklemd, en eindelijk waagde hij het zelfs in een van de winkeltjes een kleinigheid te koopen, alleen maar om gelegenheid te hebben den man gunstig voor zich te stemmen en den weg naar de gioote moskee te vragen. De koopman wees hem dan ook terecht, maar liet er zich ruimschoots voor betalen door Herman op een geduchte wijze af te zetten. Dat kon hem echter niet veel schelen en hij was meer dan blij nu althans te weten, hoe hij loopen moest om bij de Moskee te komen. Binnen enkele minuten kwam hij dan ook op een plein, waar de moskee zich als een groote, donkere massa hoog in de lucht verhief. Dadelijk keek hij overal rond, of de koopman, die hem daar zou

Sluiten