Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE HOOFDSTUK

WAT ER NA DEN SLAG GEBEURDE

Ja, Compaan had een schitterende zege bevochten, waarop hij niet weinig trotsch was en die hem in zijn later leven dikwijls gelegenheid gaf om er over te spreken. Nu, een sterk stuk was het dan ook wel van hem geweest, maar het had hem vele mannen gekost, die na den strijd over boord gezet moesten worden, en een tal van gekwetsten, die meester Jaap de handen vol werk gaven, 't Was een lust geweest tijdens het gevecht Thijs Nellissen te zien, die met een glimlach op de lippen naast den dapperen Commandeur op de campagne stond, en zoo lustig zijn daverende roffels sloeg, of hij op een jolig schuttersfeest op Landsmeer was, in welk dorpje hij geboren was en gewoond had. Geen kogel had hem gedeerd en de Commandeur had hem, toen de strijd afgeloopen was, goedkeurend op den schouder geklopt en tegen hem gezegd:

„Dat heb je kranig gedaan, Thijs, je hebt er eer van. Als we weer eens een goeden buit te verdeelen hebben, krijg je een dubbele portie."

Deze lofspraak uit den mond van den Commandeur was voor Thijs zoo goed als een ridderorde en hij was er trotsch op.

Ook Herman Taams had dapper aan den strijd deelgenomen, zonder zich ook maar een oogenblik te ontzien. Hij was gewapend geweest met een musket en deed niet anders dan opnieuw laden en schieten, en zooveel kameraden konden om hem heen niet vallen, dat hij ook maar een oogenblik van afdeinzen wist, tot plotseling zijn musket hem uit de handen viel en hijzelf half bezwijmd op het dek neder-

Sluiten