Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

„Zoo is het goed," zei Herman met een flauw lachje.

— „Thijs, als ik — sterven moet, — zoek jij dan naar Hein,

— beloof je me dat ?"

„Herman," zei Thijs plechtig, terwijl hij opstond, „heb geen zorg, en leg je hoofd gerust neder. Ik beloof je, dat als het ergste met je mocht gebeuren, ik niet zal rusten, voor ik hem gevonden en hem uit de slavernij verlost heb. Maar wees nu kalm, Herman, wie zegt je, dat je sterven gaat? Je bent immers jong en sterk, en je zult weer beter worden. Maar ga nu slapen, Herman, want je bent door en door vermoeid. Slapen zal je goed doen. Ik ga een poosje naar buiten, want anders kom je niet tot rust, maar ik zal je goed bewaken, vertrouw daar op. Doe je oogen nu dicht en maak je maar nergens ongerust over."

Thijs knikte hem nog eens vriendelijk toe en verliet op zijn teenen de kajuit. Daar de Commandeur, wienis kajuitsjongen hij nu tijdelijk geworden was, zijn diensten niet noodig had, zette hij zich in een rustig hoekje op een tros touw neder en viel in een lichte sluimering, want hij was erg vermoeid. Maar telkens schrikte hij weer even wakker, en dan richtte hij zijn blik dadelijk op de kajuitsdeur om te zien, of daar alles nog in orde was. Hij liad beloofd, dat hij over Herman waken zou, en die belofte wilde hij getrouw blijven. Hij hield veel van Herman en was ongerust over diens toestand, want het leed geen twijfel, dat hij in een hevige wondkoorts lag, die wel eens doodelijk kon worden. En tevens was hij vast besloten, den bootsman zorgvuldig in het oog te houden. Uit dit alles kan blijken, dat Herman zijn vertrouwen niet aan een onwaardige had geschonken.

Hij wjlde dus wakker blijven, maar dat gelukte hem niet door zijn overgroote vermoeidheid. Na eenige malen wakker geschrokken te zijn, overmande de slaap hem geheel en wist hij ten slotte van hemel noch aarde meer. Zelfs het afschieten van een kanon zou hem niet uit zijn diepen slaap hebben gewekt. Hij zag dus niet, hoe een uurtje later de Commandeur zich naar een van zijn andere schepen liet brengen, om daar den toestand na het bloedige gevecht met de Spaansche

Sluiten