Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

137

Thijs schoof een bankje naast zijn bed, en bleef bij hem waken. Neen, neen, zoo iets verschrikkelijks zou niet ten tweeden male gebeuren. Die bootsman was een te gevaarlijk mensch, om niet voortdurend tegen hem op zijn hoede te zijn, en hij had weer opnieuw het bewijs gegeven, een doortrapte schurk te zijn.

Een half uur later trad meester Jaap de kajuit binnen. Hij bekeek den slapenden Herman nauwkeurig en voelde hem den pols.

„Hard ziek, hard ziek," mompelde hij. „Hevige koorts, 't Zal te bezien staan, of hij er doorkomt. Ik zal hem een drankje klaarmaken, dat je hem om het uur moet ingeven."

Den heelen langen middag bleef Thijs bij Hermans bed zitten. Herman begon te ijlen en praatte voortdurend wartaal over Oostzaan en zijn ouders en broertjes en zusjes en over Hein en den bootsman, en herhaaldelijk riep hij Thijs toe, goed op hem te passen, maar als Thijs dan wat aan hem vroeg, gaf hij geen antwoord.

De Commandeur kwam op den Omval terug en Thijs moest hem van een en ander bedienen, maar tot zijn vreugde kreeg hij verlof, om den nacht bij Herman door te brengen. Hij moest zich dan maar wat behelpen. Nu, dat had Thijs er graag voor over. Tegen den nacht werd Herman wat rustiger en viel hij in een meer gewonen slaap, en een paar malen in dien nacht werd hij wakker en vroeg dan om een slokje water. Hij ko^i geen kik geven, of Thijs stond aan zijn bed, en deze verzorgde hem met de grootste toewijding. Den volgenden morgen liet zich zijn toestand veel gunstiger aanzien, en meester Jaap gaf eenigen moed. Maar 's middags begon de koorts weer op te zetten en verkeerde Thijs opnieuw in angst en vreeze, dat zijn vriend zou sterven. De chirurgijn echter meende, dat de koorts niet zoo hoog was als den vorigen dag, en dat gaf hem weer moed. Den derden dag, toen Compaan op de reede van Saleh weer de ankers liet uitwerpen, werd de toestand merkbaar gunstiger. De koorts duurde maar kort en was niet hoog, zoodat meester Jaap toen met zekerheid durfde constateèren, dat het gevaar

Sluiten