Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i57

de ankers liet vallen. Dicht in zijn nabijheid zag hij een mooi schip liggen, dat al dadelijk zijn aandacht trok en de begeerte bij hem gaande maakte, om het te veroveren. Maar 't scheen hem toe, zwaar gewapend te zijn, zoodat hij besloot de voorzichtigheid te betrachten en goed uit zijn oogen te kijken. Het schip voerde de Engelsche vlag, en de Commandeur ervan had het blijkbaar niet erg begrepen op zijn nieuwen buurman met zijn vier schepen. Om dus den Hollander, want Compaan voerde de Hollandsche vlag, den noodigen schrik in te boezemen, besloot hij maar dadelijk kleur te bekennen, en liet de Engelsche vlag door de bloedvlag vervangen.

„Haha," dacht Compaan, toen hij dat zag, „dus een confrater. Wel, dat is grappig. Neen vrind, ik laat me niet bang maken en zal je laten zien, wie ik ben. — Francois, haal de Statenvlag neer en hijsch de bloedvlag." Dat geschiedde, en zijn drie andere schepen volgden dadelijk zijn voorbeeld.

„Zie zoo," dacht Compaan, „dat noem ik klaren wijn schenken. Nu weten wij beiden, wie en wat wij zijn, maar hebben moet ik je, dat geef ik je op een briefje."

De twee zeeroovers bleven rustig voor anker, maar verloren elkander geen oogenblik uit het oog.

Tot hun verbazing kwam er in den loop van dienzelfden

dag een derde vaartuig voor anker, dat ook dadelijk de

bloedvlag het hijschen. Tot welke nationaliteit het behoorde, kon Compaan niet zien.

„Wel," mompelde hij lachend, „dat is al bijzonder toevallig: drie zeeroovers op een hoopje. Dat gebeurt ook niet iederen dag. Ik ben benieuwd, wie van ons, hij of ik, het eerst dien Engelschman zal aanvallen. Ik vermoed, dat hij evenveel zin in hem heeft als ik. Maar ik hoop den goeden vriend voor te wezen. Morgenochtend gaan de poppen aan het dansen."

Compaan had schik in het geval en liet goed de wacht houden. Hij gaf last hem dadelijk te waarschuwen, als de laatst-aangekomene misschien aanstalten maakte, om den Engelschman aan te vallen. Dat kluifje scheen hem te vet toe, om het een ander te gunnen.

Sluiten