Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rierman, aaar een costuum uit te halen en dat aan zijn zwarten Majesteit aan te bieden.

Zoo geschiedde. Herman kwam weldra terug met een verfomfaaid oud pak van een Spaanschen toreador, waarover de negerkoning zoo in verrukking geraakte, dat hij zijn soldatenjas dadelijk uittrok en met zijn nieuwe costuum verwisselde. Hij was er meer dan trotsch op, vooral toen een breede sjerp van blauwe zijde met lange kwasten aan de einden, zijn toilet voltooide. Hij stapte als een pauw over de campagne heen en weer en vond zich buitengewoon mooi. Hij raakte er zoo over in extase, dat hij een dans begon uit te voeren ter eere van den Koning der Zee, een dans, zoo potsierlijk, dat de geheele bemanning brulde van het lachen, wat de nikker als een groot succes beschouwde.

Eindelijk gaf Compaan blijken, dat het bezoek lang genoeg geduurd had en het hem aangenaam zou zijn, indien het zijne zwarte Majesteit mocht behagen den aftocht te blazen. Dat geschiedde, echter niet dan nadat koning Kassonngo zijn dank betuigd had aan den Koning der Zee voor de sc itterende ontvangst en zich zijn vriend had genoemd. De Koning kon geheel over hem beschikken, en hij zou hem zooveel citroenen aan boord laten brengen, als deze zelf maar wilde hebben, van welk aanbod Compaan gaarne gebruik maakte.

Zoo stapte dus de heele zwarte bende weer in de kano's en verliet welvoldaan het schip van den blanken Koning, dien zij om het zeerst bewonderden. En nog dienzelfden dag kreeg Compaan een lading citroenen aan boord, zooals hij nog nooit gehad had.

Den volgenden morgen gaf hij bevel de ankers te lichten en in zee te steken, om naar Saleh te vertrekken, maar hij was nog slechts een paar mijlen van de kust, toen hij in de verte twee schepen ontdekte, waarmede hij wel graag eens wat nader kennis wenschte te maken. Om ze niet af te schrikken, maar in een valstrik te lokken, liet hij ouder gewoonte de Statenvlag van den grooten mast en de Prinsenvlag van het achterkasteel wapperen, met het gevolg, dat de komende

185

Sluiten