Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196

den vader liepen de tranen langs de wangen, en hij beloofde, dat hij aan den wensch van zijn zoon zou voldoen, zoodra hij daartoe in de gelegenheid kwam.

Eindelijk wenschte Compaan aan zijn moeilijke positie een einde te maken, en schreef daarom een brief aan Admiraal Schram, waarin hij hem zijn voornemen te kennen gaf, weer in zee te steken. Om Admiraal Schram geen moeite aan te doen, zouden zijn drie schepen (een had hij laten zinken om de rivier min of meer te versperren, zoodat Schram hem niet gemakkelijk zou kunnen aanvallen,) één voor één langs de twee Hollandsche vaartuigen voorbijvaren, zoodat de Admiraal niet voor een aanval behoefde te vreezen. Hij verzocht verder vriendelijk, nog een paar kazen te mogen ontvangen en mede wat boter, ja hij zou nog wel veel meer willen vragen, want hij had aan verschillende zaken groote behoefte, maar hij wist, dat de Admiraal nog een lange reis voor den boeg had, en wilde hem niet in ongelegenheid brengen. Wel zou hij ook nog graag een paar tinblokken en wat mardelijn ten geschenke willen hebben, waarvoor hij zeer dankbaar zou zijn. Den volgenden dag hoopte hij, „zoo het God beliefde" in zee te steken, en „hij bad God hem en den heer Schram behouden reis te verleenen en dat zij beiden behouden in Indië mochten aankomen." Ten slotte wenschte hij, onder aanbieding van een klein geschenk, „dat God hen allen wel zegenen wilde en een gelukkige reis verleenen."

't Was wel een heel vrome en vriendelijke brief, maar ook nu liep Admiraal Schram niet in den strik, dien Compaan hem wilde spannen.

„Neen, looze vos," mompelde hij lachend, toen hij den brief gelezen had, „zoo gemakkelijk laat ik mij niet bedriegen. Ik begrijp best, datje mets liever zoudt willen, dan de rollen om te keeren en in plaats van in de haven opgesloten te zijn, mij er in op te sluiten, maar dat zal niet gaan. Hij stuurde Compaan dus dadelijk de gevraagde geschenken, maar schreef hem er bij, dat ook hij van plan was, den volgenden morgen de ankers te lichten om zijn reis naar Indië te vervolgen. Hij gaf daarom als zijn wensch te kennen, dat Compaan zijn

Sluiten