Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

heeten, dat de herbergier of waard het mes van twee kanten liet snijden, want een ander bord boven dezelfde deur vertelde, dat Mr. Cornelis Claesz. van Aecken meteen gouden zilversmid en stempelslijper was. Wel was, na het openen der poorten en het neerlaten der bruggen, weer veel leven en vertier binnen de

stad gekomen, vooral uit de naburige dorpen vanwege de boeren en boerinnen, die

hunne eerste eieren en hunne boter en kaas aan den man zochten

te brengen, doch in de stad

zelve was nog lang niet alles, zooals het geweest was. Er heerschte eene zeer ongeregelde drukte en bij velen ook ontevredenheid, die door de Spaanschgezinden niet weinig aangewakkerd werd.

Zoo had de Regeering, zelfs nog in de laatste week van het beleg, besloten om het papieren nood¬

geld alweer te doen

vervangen door klinkende munt. Men zou dan zilvergeld slaan van minder zilvergehalte, doch den Prins van Oranje verlof vragen om dat slechtere geld in alle dorpen en steden, die aan zijne zijde waren, voor goed geld te mogen uitgeven, tot de stadskas in staat zou zijn om het weer tegen munt van bepaald gehalte in te wisselen. De afkondiging van dit besluit geschiedde op Zondag den eenentwintigsten Maart, naar gewoonte van dien tijd, bij het uitgaan van de kerken.

In „De Twee Sleutels' (Bladz. 14).

Sluiten