Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

„Huisman, wat denk je toch weinig na! Hoe zou ik, die maar Secretaris van Leiden ben, zoo iets kunnen tegen houden? Mijn goede vriend, ik heb niets te gebieden of te verbieden."

„Nu, dan verbiedt de Magistraat het, en waarom doet hij dat?"

„Omdat de octrooien van Leiden het verbieden, GerritI Meer kan ik er niet van zeggen."

„Dan moet de Magistraat die octrooien afschaffen," meende Gerrit. „Het is niets anders dan plagerij."

„Alweer mis, Gerrit! De Magistraat mag op eigen hand die octrooien niet afschaffen. Dat is het werk van de Staten en van den Prins, Leg je er dus bij neer, man!"

„Maar waarom mag dat niet ?" vroeg Gerrit.

„Omdat de vijand zich bij eene belegering daarin zou kunnen nestelen. Maar laat ik nu maar over deze zaak zwijgen en wat anders vertellen. De Magistraat heeft besloten om de schans te Valkenburg met spoed te versterken, want werkelijk, wij vreezen dat de vijand terugkomen zal."

„Dat geloof ik niet,".klonk hier en daar een stem. „De Spanjaard heeft aan dat beleg van vijf maanden zóó zijn bekomst, dat hij zich wel aan geen tweede wagen zal. Let op mijn woorden: wij blijven vrij 1"

Pieter van Wezel knikte met een kleine beweging van het hoofd toestemmend en bromde : „Dat heb ik al zoo lang geleden gezegd en niemand gelooft mij."

„Als je nooit iets anders dan waarheid gesproken hadt, Pieter," zeide van Hout nu weer, „dan zou iedereen je gelooven. Maar ik heb toch wat voor je 1"

„En dat is ?"

„Je hebt de Heeren van de Gerechte en den Magistraat gevraagd om onder de Engelschen, die in de schans te Valkenburg liggen, te mogen zoetelen. Hier is het bewijs, dat je mag! Ik wensch je eene goede comanschap!"

„En hoeveel spionnen zal men mij nazenden ?" vroeg Pieter driest.

Sluiten