Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

„Leve Jonker van der Does!" klonk het hierop uit van Schaecks mond en het volk herhaalde dien juichkreet.

Toen het volk vernomen had van welken inhoud de brieven der Glippers waren en wat men daarop geantwoord had, gingen velen naar de Cloveniers-doelen om daar te gaan voldoen aan het bevel van de stedelijke Overheid, en er in handen van Meester Diederick van Bronckhorst, die door den Prins tot Stadvoogd benoemd was, en van Schout, Burgemeesters en Schepenen, den eed van getrouwheid af te leggen. Men schijnt hiertoe gekomen te zijn, omdat men vreesde, dat het volk al heel spoedig tot ontevredenheid zou overslaan daar het niet lang zou duren, of er zou honger geleden worden. Dat schenen enkelen dan ook wel begrepen te hebben en daarom waren er velen, die weigerden dien eed af te leggen. De Regeering was daarom genoodzaakt om het bevel nogmaals af te kondigen, doch nu met bedreiging van straf aan allen, die nog weigerden dien eed te doen. Om de ontevredenheid der minderen geen voedsel te geven, werden al de weilanden, die in den naasten omtrek van de stad lagen, tot algemeen gebruik verklaard, en al het vee moest des avonds in de stad gebracht, en overdag door wachters beschermd worden tegen een overval der Spanjaarden, die al zeer dicht onder de wallen lagen. Voor dat weiden van vee moest men, al had men zelf eigen weiland erbij, geld betalen en iedere veehouder was verplicht op het stadhuis aan te geven hoeveel koeien, kalveren, paarden geiten of varkens hij had. De prijzen van melk, boter, kaas, rogge-, gerste, en tarwebrood werden vastgesteld en niemand mocht zijne handelswaren onder of boven die prijzen verkoopen. Was er verder reeds vóór het beleg besloten om een burgerwacht te paard op te richten, ten einde als ruiterij bij een uitval dienst te kunnen doen, nu werd er aan dat besluit gevolg gegeven, hoewel er niet ten onrechte zeer velen waren, die niet begrepen, wat zulke onervaren ruiters zouden kunnen doen. Het bleek, dat de twijfelaars gelijk hadden, want de ruiterij

Sluiten