Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

hand, hem op het gejuich der ridders: „Heil der vrouwe van Holland!" vriendelijk vaarwel geknikt en gepreveld: „God en de Heilige Maagd mogen u behoeden!"

En toen de ridders te paard gestegen waren, de zon bet blinkende harnas en den helm van graaf Floris deed schitteren en de wind den langen vederbos deed wapperen, had ze hem nageoogd zoo ver ze kon, en gefluisterd: „Vaarwel, mijn held!"

Het was een vaarwel voor altijd geweest, want slechts als lijk, zou ze hem terugzien.

Den negentienden Juli van het jaar 1235 had het steekspel plaats, gehad, en toen de maand naar het einde liep, kon men haar eiken dag buiten Leiden, waar ze haar verblijfplaats hield, met haar kinderen Willem, Floris, Adelheid en Margaretha, den weg naar Wassenaar zien bewandelen, in de hoop, haar terugkeerenden gemaal te mogen begroeten. Soms ook was zij op die wandeling vergezeld van haar zuster «Maria, die eigenlijk haar schoonmoeder was. Deze Maria van Brabant, wij noemden haar reeds, was de tweede gemalin van graaf Willem I, en nu, als weduwe, de stiefmoeder van graaf Floris. Deze Maria leefde op haar kasteel te Helmond in Brabant, doch kwam zeer dikwijls in Holland. Soms ook was Machteld in gezelschap van Adélheid van Kleef, de trotsche weduwe van graaf Dirk VII, die eenmaal zulk een heftige vijandin van graaf Willem I was. Zij woonde nu in de buurt van de beroemde Abdij van Rijnsburg, die ieder jaar van haar een zekere som gelds kreeg, daar zij in die Abdij wilde begraven worden. In diezelfde Abdij was graaf Floris jongste zuster Ada, de Abdis, terwijl nog een andere zuster, Richardis, in Delft woonde, welke stad haar door graaf Willem I in vollen eigendom gegeven was. Zoowel Richardis, de jonkvrouwe van Delft, als Ada, de Abdis van Rijnsburg, brachten gravin Machteld menig bezoek, zoodat de Leidsche burgers van dien tijd wel in de gelegenheid waren om met tal van voorname personen in kennis te komen. En konden de vrouwen, die in dezen tijd nog zoo weinig voorrechten genoten, dat ze zonder goedvinden van haar echtgenooten slechts zeer weinig geld

Sluiten