Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Op die open plek nu was aan de heerbaan een soort van uitspanning, „Die Haghe" geheeten. Hier lieten de jagers hun vermoeide paarden op stal brengen teneinde wat uit te rusten en te eten, om zeiven in het ruim vertrek aan een dronk wijns, die hier althans, onvervalscht voorhanden was, zich te verkwikken. Ja, al waren de graven, edelen of reizigers niet op de jacht, hier zou zelden iemand voorbij rijden, of te voet den stoffigen weg vervolgen, zonder binnen te zijn getreden en wat gebruikt te hebben, i)

Onder de gaande en komende gasten behoorden ook menigmaal edelvrouwen, die een wandelrit deden, of op bezoek geweest waren op het een of andere kasteel. Kwamen nu graaf Willem en jonker Floris naar 's-Gravenzande, dan wist gravin Machteld ook, dat ze in „Die Haghe" een pooze verwijlen zouden, en dat zij haar beide zoons daar stellig vinden zou. In de meeste gevallen reden ze dan met haar en de zusters naar 's-Gravenzande om dien dag haar gasten te zijn. Soms ook sloeg het geheele gezelschap den weg in naar Delft om bij moei Richardis enkele uren in aangenamen kout door te brengen.

Zoo waren eenige jaren verloopen en de jonge graaf Willem, die zich thans metterwoon te Haarlem gevestigd had, besteedde zijn tijd met zijn verbrokkeld gebied te bezoeken en hier en daar aan sommige steden eenige voorrechten te verkenen. Vooral wist moei Richardis veel van hem gedaan te krijgen. Reeds in die tijden was de Delftsche boter zóó beroemd, dat men ze naar Luik uitvoerde. Hiervan trok de jonkvrouw van Delft de voordeden, doch om cteze te verhoogen, wist ze van haar neef, den jongen graaf, gedaan te krijgen, dat er een straf bepaald werd op het vervalschen van de botermaat, hetwelk, ten nadeele van den handel, maar al te dikwijls gebeurde. Zulk een bedreiging met straf moest de maatvervalschers afschrikken, en het gevolg zou zijn, dat de handel vermeerderde. Van haar zijde beloofde moei Richardis, dat zij uit die meerdere voordeden

(i) Deze herberg of taveerne stond daar, waar nu een klein plein in 's Gravenhage is, dat den naam van „Plaats" draagt.

Sluiten