Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

tijds kwamen wij te Mainz aan. Ik had de vreeselijke ziekte reeds onder de leden, doch de dankbare moeder wendde op mij het geneesmiddel aan. Acht dagen later was ik hersteld, doch ten koste van mijn vleesch. Ik was „heer Vel-over-been" geworden.

„Dat komt terecht," zei Lieschens moeder, „maar ge moet hier nog eenigen tijd vertoeven."

Nu, dat wilde ik wel, want om de gulle waarheid te zeggen, ik was met „heer Vel-over-been" al bitter weinig ingenomen. Doch wat gebeurde? Op zekeren dag zou er een groote optocht plaats hebben, -en heel de stad was in feestgewaad.

Onverwachts kwam een neef van Lieschen binnen, en vroeg aan zijn moei of de Christen minstreel nog hier was. De vrouw had geen redenen om het te verzwijgen, en zei natuurlijk: „Ja, hij is hier nog!"

„Dan moet hij terstond mee, en ik zal hem laten ontvluchten. Men is er achter gekomen, dat hier een Christen in huis is, en gij weet, dat de wet zegt, dat elke Christen, die met een Jood of een Jodin in een andere dan geldelijke verbintenis staat, veroordeeld moet worden tot den brandstapel."

„Hoor eens, hoe weinig ik nu ook ophad met „heer Vel-overbeen," ik vond het toch verstandiger om dat maar te blijven, en daarom zei ik, dat ik niemand en allerminst mijzelven in gevaar wilde brengen. Het perkament van heer Ogier gaf ik daar in bewaring en ziende, dat de toeloop in de buurt waar de Joden woonden, steeds toenam, ontvluchtte ik met den neef door het achterhuis en des avonds had ik Mainz al ver achter mij liggen. Ik hoorde spoedig, dat graaf Willem tot roomschkoning verkozen was en het er voor houdende, dat er in Holland nu voor een troubadour wel wat te verdienen zou zijn, sloot ik mij aan bij het gevolg van bisschop Otto en kwam zoo in Utrecht."

„En hier in Holland liet gij u inpakken door dezen schelm ?" vroeg Derk, op Otto wijzend.

„Hij meende mij in te pakken, omdat ik de kunst versta om den onnoozele uit te hangen j maar ik pakte hem in. Geloof

P. LOUWERSE, DE VOS VAN BERKENHEIM. 4e DRUK. 4

Sluiten