Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

„Te veel vogels in de lucht, edele heer! Ik heb al zoo lang geleden geen penning meer van u ontvangen; ik wil ditmaal geld bij den visch," sprak de ongevoelige deugniet, en opstaande, vervolgde hij: „Morgen verwacht ik antwoord, edele heer!"

Zoodra Derk zag, dat heer Ogier en Otto weg waren, verliet hij zijn schuilhoek, brommende: „Neen,"dat is toch al te laaghartig. Welk een doortrapte deugniet die Otto is! Weet ge wat, Geert en Wolfaard zijn hem al lang moede, en zonder hem komen we even ver. Ik zal er die twee over spreken."

Derk deed, wat hij zich voorgenomen had en, alsof het de eerlijkste zaak van de wereld was, verkochten Wolfaard, Derk en Geert het middel aan heer Thetart Dodinga, een rijk Friesch edelman, en deelden het geld zonder er Otto zijn aandeel van te geven.

Zoodra de Fries het wist, begaf hij zich naar koning Willem en zei: „Heer koning, wij, Friezen, weten een middel om Aken te laten vallen zonder dat er één druppel bloed bij vloeit. Geef Friesland eenige voorrechten en wij zeggen het u."

„Welnu," antwoordde koning Willem, „als het middel afdoend is, dan geef ik Friesland al de rechten, privilegiën en vrijheden, die mijn groote voorganger, Karei de Groote, aan dit gewest schonk."

Meer kon Dodinga niet eischen en hij zei nu : „In ons eigen land hebben we geen grooteren vijand dan het water, dag in dag uit, van het eene jaar tot het andere moeten wij er tegen strijden of hem door onze kloeke daden in toom houden. Het is dus geen wonder, dat wij dien vijand door en door kennen en hem zelfs menigmaal dwingen, in ons voordeel te handelen. Dit nu kan ook hier gebeuren."

Koning Willem keek den Frieschen edelman vrij ongeloovig aan en zei: „Het Graafschap Holland heeft denzelfden vijand als Friesland, heer Dodinga! Ook wij kennen hem, maar hoe hij ons hier zou moeten helpen, kan ik nog niet inzien."

Dodinga lachte fijntjes en zei: „Een Fries weet soms, wat een Hollander niet weet, heer koning. Wij hebben de ligging van Aken nauwkeurig bespied. Het ligt in een dal en ontvangt

Sluiten