Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

„Nu, wat zal dat?" vroeg heer Herman.

„Vos en leeuw zullen samengaan," was het antwoord.

De teerling was geworpen: Heer Ogier diende nu drie, neen, vier of zeven meesters, want Otto, Derk, Geert en Wolfaard telden ook mee. ■*

Zeven meesters, voor een eerlijk mensch zeven te veel!

Een uur later keerde heer Ogier geheel alleen terug en rende spoorslags naar Aken, om daar, volgens afspraak, koning Willem te bewegen om „Blonde Hanne" een bezoek ïe brengen.

Zoodra hij vertrokken was, begaf heer Herman zich naar een ander vertrek, waar iemand, ook als monnik gekleed, hem wachtende was. Deze was niemand anders dan heer Joris van den Rotsburg, die zijn vriend Herman hier bescheiden had. Zoodra de laatste binnentrad en zich op een houten bank tegenover heer Joris zette, begon deze op een akelige manier te lachen, en toen hij wat tot bedaren gekomen was, zei hij: „Ik heb alles gehoord en nu zeg ik, dat al wie beweert, dat er geen ezels zijn', die op twee beenen loopen, het glad mis heeft. En dat wil nog al met eenigen trots den bijnaam van „Vos" dragen.

Waarlijk, als alle edelen waren als hij, dan zouden wij niet te vreezen hebben, dat op den eenen of anderen dag onze burchten aangevallen en vernield werden. Maar mij dunkt, we moesten nu ook vertrekken en alles aan „Blonde Hanne" overlaten. Pe moeder der heks zal ons uitnemend dienen; ze heeft er belang bij."

„Ik begrijp nog niet waarom," zei heer Herman.

„Het is toch duidelijk. Zoolang heel Duitschland in rep en roer is door den oorlog tusschen de twee koningen, denkt immers niemand der vrome edelen, die, wat Wülems partij betreft, thans allen het kruis dragen, als streden ze tegen de ongeloovigen, — om een heksen-proces te beginnen. Maar let op, wat ik zeg. Zoodra de Hollandsche „Water-Koning" overwonnen heeft, en Koenraad gevallen is, zal de vrome koning, om de geestelijkheid te believen, terstond alle heksen vervolgen."

„En om de trotsche kooplieden te behagen, onze burchten vernielen, want nog meer dan de Hohenstaufen, streeft de „Water-

Sluiten