Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte. Ze waren Zigeuners of Heidens en stonden gehee! buiten de wet, zoodat men hen zonder eenig verhoor terstond terdood veroordeelde. Denzelfden dag werd het vonnis aan her voltrokken. „Blonde Hanne" werd door koning Willems moeder die ook naar Aken was gekomen, om de kroningsplechtigheid bij te wonen, mede genomen naar Holland, waar ze weldra dc lieve gezellin van Richardis, de jonkvrouwe van Delft, was. Ze heette nu Jolanda, en Kerstand, die Koenraad heeten mocht, bleef in het leger en kwam onder de leiding van jonker Hugc van Langerak, een der schildknapen van koning Willem. Wat er van beiden worden zou?

NEGENDE HOOFDSTUK. Wie „Heer Vel-over-been" was.

Het was er verre van af, dat het geheele leger, dat voor Aken gelegen had, ook optrok om Keizerswaard te belegeren. Zeer tegen den zin van koning Willem verlieten velen niet alleen het dal van Aken, maar togen ook huiswaarts, omdat ze aan hun leenplicht voldaan hadden. Aken immers was gevallen en graaf Willem, nu gekroond, was roomsch-koning. Wat hij thans in die waardigheid verder doen zou, moest hij zelf weten, maar ze waren niet gehouden hem op al zijn krijgstochten met lans en zwaard bij te staan. Deden ze het toch, dan was het vriendschap maar plicht was het niet.

Hoewel de mannen, die hij bij zich hield, talrijk genoeg waren om het beleg van Keizerswaard met meer kracht voort te zetten, en er, zelfs naar de meening van koning Willem, geen bijzonder gevaar dreigde, was de handelwijze van de Leenmannen niet alleen grievend voor den jongen koning, maar hij zag er meieen uit, dat hij, wanneer hij eenmaal keizer van' Duitschland was, niet al te veel op de hulp van die Leenmannen kon rekenen.

Spoedig was nu, onder het onmiddellijke opperbevel van koning

[

Sluiten