Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

arbeidersbeweging niet toereikend was om de in het vooruitzicht gestelde doeleinden op korten termijn te bereiken. Maar anderzijds is zij er bevorderlijk aan ge» weest om grondig af te rekenen met den duffen geest, die voordien in de vakbeweging had geheerscht

Omstreeks 1890 zijn werkstakingen aan de orde van den dag. In 1888 is er een omvangrijke staking van textielarbeiders in Almelo, waarbij 700 arbeiders waren betrokken. In hetzelfde jaar vinden stakingen plaats in de veenstreken. In Appelscha, Dedemsvaart, Ooster» wolde en nog tal van andere plaatsen wordt gestaakt De arbeiders trekken in optocht met de roode vlag voorop door de veenstreken om te demonstreeren voor hun eischen. De burgerpers spreekt van oproer en de overheid zendt huzaren om het oproer te onderdrukken. Er komen botsingen voor tusschen de gewapende macht en de met stokken gewapende arbeiders. Het gevolg is, dat de overheid nog meer militairen naar het terrein van de staking stuurt In 1890 vinden stakingen plaats in Goor, Smilde, Eindhoven, terwijl in Rotterdam een omvangrijke staking van bootwerkers en later van metaalbewerkers plaats vindt. In hetzelfde jaar wordt door de textielarbeiders gestaakt bij de firma ter Kuile in Enschede, welke staking door de werkgevers met een uitsluiting van 4000 arbeiders werd beantwoord. In de veenstreken, gelegen in de noordelijke provincies van ons land, vinden terzelfder tijd weer opnieuw stakingen plaats. Het bestek van dit geschriftje laat niet toe om over al deze gebeurtenissen in bijzonderheden te treden. Wij moeten daarom volstaan met het vermelden van deze stakingen alleen. De stakingen vinden hun oorzaak in de allereerste plaats in den slechten toestand, maar ook in het feit, dat de socialistische beweging een revo» lutionnaire geest had gewekt. In verreweg de meeste gevallen waren de stakende arbeiders ongeorganiseerd. Onthutst door de felheid waarmede werd opgetreden,

Sluiten