Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

Nederlandsche Diamantbewerkersbond. Deze bond, in 1894 opgericht, stond van meet af onder zeer bekwame leiding. Deze was er in geslaagd in eenige jaren een organisatie van diamantbewerkers te stichten en in stand te houden, die uit eigen kracht en met eigen middelen omvangrijke en langdurige conflicten tot een goed einde wist te brengen. Deze bond was niet genegen zich bij het N. A. S. aan te sluiten, wijl zijn leiding geen vertrouwen had in de wijze waarop het N.A.S. werd bestuurd. Het optreden van den Diamantbewerkersbond maakte een zeer sterken indruk op de verantwoordelijke leiders van de sterkste bij het N. A. S. aangesloten vak» bonden. Tegen het wanbeheer van de leiding der Natio» nale Vakcentrale kwamen deze leiders ten slotte in openlijk verzet. Eenige van hen wendden zich tot den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond met het verzoek het initiatief te willen nemen tot de oprichting van een nieuwe vakcentrale: Daaraan werd gevolg gegeven en als gevolg van de beraadslagingen die nadien, onder leiding van den A. N. D. B. plaats vonden, werd besloten tot de stichting eener nieuwe vakcentrale het „Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen".

Het N. V. V. werd opgericht in 1905 en trad per 1 Januari 1906 in werking. Onmiddellijk bij het in wer* king treden waren 11 organisaties met tezamen 18.960 leden aangesloten. De belangrijkste van deze bonden was de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers* bond met 7700 leden.

In 1907 maakten reeds 18 organisaties met tezamen 26.227 leden deel uit van het N. V. V. en nog een jaar later was het aantal organisaties tot 24 en het aantal aangesloten leden tot 32.270 geklommen. Tot aan 1916 heeft daarna de ontwikkeling van het ledental van het N. V.V. het beeld vertoond van een van jaar tot jaar

n

Sluiten