Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

deze uitsluiting inging, stonden ongeveer 4700 sigaren» makers op straat. De bij het N. V. V. aangesloten siga* renmakersbond had elke week ƒ20.000.— noodig voor uitkeering aan de stakers en uitgeslotenen. Maar dit geld was er elke week zonder mankeeren. De strijd duurde van midden Januari tot de laatste helft van Mei. Hij kostte aan den modernen sigarenmakersbond ƒ261.519. De bond zelf beschikte uit eigen middelen over ƒ60.881.— De rest werd opgebracht door een geld* inzameling van het N. V. V. De wijze waarop door de arbeiders onder leiding van het N. V. V. den strijd werd gevoerd, imponeerde. Maand na maand duurde de strijd voort en met onwankelbaren trouw vochten de arbei* ders voor hun zaak. De regelmaat waarmede de uit* keeringen aan de stakers en uitgeslotenen werden ver* strekt, maakte het den arbeiders mogelijk te kunnen blijven volhouden. De strijd eindigde met een overwin* ning, het machtige verbond der sigarenfabrikanten moest inbinden.

De manier, waarop dit omvangrijke conflict onder leiding van het N. V. V. tot een goed einde werd gebracht, maakte in het land grooten indruk, niet alleen op de arbeiders, maar ook op de werkgevers. Er bleek toen eerst welk een kracht er van uitging, als het N. V. V. al zijn troepen in geweer bracht tot onder* steuning van den strijd, door een van de bij hem aan» gesloten bonden gevoerd. Den werkgevers werd het toen duidelijk, dat het nog zoo jonge vakverbond bezig was een geduchte tegenstander te worden.

De gang van zaken in het N.V.V. heeft in de jaren die aan den wereldoorlog voorafgingen, een regelmatig verloop gehad. Van jaar tot jaar groeide het verbond en in steeds stijgende mate schonken de arbeiders hem hun vertrouwen. En blijkens het succesvolle optreden gedurende het sigarenmakersconflict in 1913, deed de invloed van het N. V. V. zich ook op de werkgevers

Sluiten