Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

ming. Onder deze omstandigheden beraadslaagde het bestuur van het N. V. V. en besloot zich met een circus laire te richten tot de aangesloten bonden. De aanhef van deze circulaire laten wij hieronder volgen, omdat deze een beeld geeft van den verwarden toestand, die door het oorlogsgebeuren was ingetreden.

„De normale vakactie is vrijwel geheel tot stilstand gekomen. Stakingen moesten worden afgebroken, uitsluit tingen worden opgeheven. Het economisch leven is geheel ontwricht. Duizenden leden der organisaties zijn onder de wapenen geroepen, andere duizenden zijn plot» seling uit hun werk en brood gestooten. Ellende en honger treden in de rijen der arbeiders. Terzelfder tijd dat hunne uitgaven aanzienlijk stijgen, zien de vakbons den hun inkomsten snel verminderen. Onze bloeiende vakbeweging, voor enkele weken nog geheel gericht op het veroveren van betere arbeids* en bestaanvoorwaar* den voor de arbeidersklasse in Nederland, ziet zich door den rampzaligen Europeeschen oorlog plotseling in een andere, positie gedrongen. Zij moet er nu op bedacht zijn de pogingen om de noodlijdende gezinnen op de doelmatigste wijze te helpen, te ondersteunen en niet minder om eigen bestaan te verdedigen, eigen bloei te verzekeren, zoodat onze vakvereenigingen na den oorlog dadelijk weer in staat zullen zijn hunne schoone taak met groote kracht te hervatten."

In het verdere deel der circulaire werden de bestuur» ders en leden der organisaties opgewekt om te zorgen, dat de organisatie ondanks de moeilijke omstandigheden intakt werd gehouden, en werden de maatregelen aan» gegeven die hiervoor dienstig moesten worden geacht. Ter zelfder tijd dat alle aandacht en activiteit werden gevraagd om de organisatie intakt te houden, moest bovendien nog opgetreden worden tegenover de werk* gevers die in tal van bedrijven probeerden de loonen te verlagen. Dat alles is met succes gebeurd. Het ramp»

Sluiten