Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

Het N. V. V. beschikt bovendien nog over een stakings» fonds, waar alle bonden aan deelnemen. In geval van staking, kunnen de bonden aanspraak maken voor hun stakende leden op uitkeering uit dit stakingsfonds. Per ] Januari 1926 was er in dit fonds ƒ 873.000.— aanwezig. Alles bij elkaar is er dus voor de gezamenlijke bij het N. V. V. aangesloten bonden ongeveer negen millioen gulden voor vakvereenigihgsdoeleinden beschikbaar. De financieele positie van het N. V. V. is in de laatste jaren zoodanig in gunstigen zin gewijzigd, dat thans met vol» doening mag worden geconstateerd, dat ook naar dezen kant het N.V.V. zijn taak naar behooren vervullen kan. . Uit hetgeen wij in dit geschriftje hebben aangehaald over de verschillende acties voor lotsverbètering of hand» having van eenmaal veroverde arbeidsvoorwaarden ge» voerd, blijkt voldoende, dat het N. V. V. zijn voornaam* ste taak, het verbeteren en het handhaven van de arbeidsvoorwaarden van zijn leden op uitnemende wijze heeft vervuld.

Ter voorziening in den zorg voor werklooze, georga* niseerde arbeiders zijn door verreweg de meeste bij het N. V. V. aangesloten vakbonden werkloosheidskassen in het leven geroepen. Het in December 1916 tot stand gekomen regeeringsbesluit tot vaststelling van algemeene regelen voor het verleenen van subsidies ten behoeve van werkloosheidskassen, werkte de ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering zeer sterk in de hand. Door dit besluit toch werd verkregen, dat op de contributies voor de werkloosheidskassen der bonden, door de regee* ring als regel een subsidie van 100 pCt. wordt verstrekt. In uitzonderingsgevallen kan dit subsidie worden ver* hoogd.

Het laatstverschenen jaarverslag van het N. V. V. doet zien, dat van de zes en twintig aangesloten bonden.

Sluiten