Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

negentien een werkloosheidskas hebben, die van over» heidswege wordt gesubsidieerd. Omtrent den omvang der werkloozenuitkeering van deze kassen zij medeges deeld, dat in 1925 aan uitkeeringen door de bonden gezamenlijk werd verstrekt ƒ2.832.844.—.

De werkloosheidskassen hebben de bonden in staat gesteld om gedurende de crisisjaren, toen de werkloos» heid de arbeiders teisterde, de heerschende nood, althans voor een deel, te lenigen. De uitkeeringen uit de werkloosheidskassen bleken echter lang niet vol» doende om de werkloozen voor gebrek te vrijwaren. Daarom is door het N. V. V.»bestuur bij regeerings» en gemeente»autoriteiten aangedrongen op voorziening in den heerschenden nood. De groote gemeenten hebben allen, zonder uitzondering, gevolg gegeven aan dezen aandrang en door deze voorziening is het lot der werk» loozen als regel eenigszins dragelijk geworden. De bedra* gen van overheidswege aan werkloozenzorg in den vorm van z.g. crisissuitkeering of werkloosheidsondersteuning uitgegeven, zijn enorm veel grooter dan die der werkloos» heidskassen.

Door al deze maatregelen te zamen is zeer veel kun» nen worden gedaan om het lot der werkloozen te ver» lichten. De werkloozenzorg, zooals wij die thans, nu er een sterke en invloedrijke vakbeweging tot ontwikke» ling is gekomen, hebben, steekt gunstig af bij den tijd toen de vakorganisatie geen invloed had. Toen werd er zoo goed als niets gedaan om gebrek en inzinking in de gezinnen der werkloozen te voorkomen. Thans is er zeer veel gedaan kunnen worden.

Ook hier is de invloed van het N.V.V. op den gang van zaken duidelijk merkbaar. Talrijke maatregelen ten gunste der werkloozen zijn op initiatief en op aandrang van het N.V.V. tot stand gekomen.

Een beteekenend aantal, bij het N. V. V. aangesloten bonden verstrekt, nevens uitkeering bij werkloosheid,

Sluiten