Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

onder zorgvolle omstandigheden en belaagd door ver» bitterde vijanden, uitgegroeid tot een hechte en sterke vakcentrale die in het vakverenigingsleven van ons land de eerste en beheerschende plaats inneemt en de toever» laat is voor de arbeiders ter verbetering hunner maat» schappelijke positie.

In de levensomstandigheden van de arbeiders zijn, sedert het N. V. V. werd opgericht, belangrijke verande» ringen en verbeteringen tot stand gekomen. De arbei» dersklasse van thans staat materieel en geestelijk een aanmerkelijke trap hooger dan twintig a vijf»en»twintig jaren geleden.

Met gerechtvaardigden trots mag worden teruggezien op het werk dan gedaan is. Er valt echter nog veel te doen voor en aleer de arbeidersklasse, in het maatschap» pelijk leven, de sociale positie zal hebben verworven, waarop zij rechtmatige aanspraak kan doen gelden.

Herstel van het in de crisisjaren verlorene, verovering van de medezeggenschap en in een later stadium socia» lisatie, zietdaar de leuzen die thans verwezenlijkt moeten worden. IJveren wij ervoor om door trouwe plichtsbe» trachting als leden van het N. V. V. de ontwikkeling in deze richting te helpen bevorderen!

Amsterdam, Januari 27.

Sluiten