Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Goor, die aan zijn pachters voorschrijft, dat ze niet mogen trouwen ... zonder zijn toestemming ...

De meer dan 100.000 boeren, waarvan hier sprake is, moeten in economisch opzicht geheel op één lün wofden gesteld met de landarbeiders en met de industrie«arbei« ders uit de stad. Evenals deze leggen zij in deze gezegende maatschappij het loodje. Hun plaats is in de rijen van het strijdende proletariaat. Intusschen zijn er vele onder hen, die zich dat volstrekt niet bewust zijn en die het hart te hoog dragen om voor deze nuchtere waarheid toegankelijk te zijn.

Wanneer men dan bovendien wil bedenken, dat op het platteland de gelegenheid om zich te ontwikkelen, niet groot is, omdat het geïsoleerd ligt en omdat de gemeentes besturen meestal arm en conservatief ziin, dan i^ het duidelijk, dat het platteland niet alleen in stoffelijken, maar ook in geestelijken zin het stiefkind is van de maatschappij.

Inderdaad, het land* en tuinbouwbedrijf geeft aan zijn werkers een bestaan, dat een beeld van ellende vertoont.

Dit beeld wordt niet alleen in Nederland gezien, het is, wellicht met enkele uitzonderingen, die den regel bevestigen, internationaal.

Het is één woord — droevig! .

3. De gevolgen.

Welke zijn nu de gevolgen? Ik noem er twee.

In de eerste plaats is het gevolg, dat in dit milieu het socialisme slechts voetje voor voetje vordert. Is dat te verwonderen? Naar mijn meening geenszins. Er "is een tijd geweest, dat men meende, dat het socialisme het weligst tierde, waar de menschheid het meest geknecht werd door het kapitalisme. Van deze meening heeft men

6

Sluiten