Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

2. Coöperatie. Zonder twijfel kan coöperatie het bedrijf vooruitbrengen, maar.. de hoogere opbrengst, die daarvan een gevolg is, beteekent nog niet een betere verdeeling er van onder de werkers.

3. Uitbreiding van cultuurgrond. Ook dit is een zaak van groote beteekenis. En wanneer het mogelijk was zóo veel cultuurgrond te scheppen, dat de schaarschte was opgeheven, dan waren we een heel stuk op reis, want dan daalden automatisch de koop> en pachtprijzen en werd aan de uitbuiting een deuk major toegebracht, zooals dr. Kuyper zaliger placht te zeggen. In tusschen.. dit is een illusie. In alle beschaafde landen heerscht gebrek aan cultuurgrond en nergens is men in staat vraag en aanbod in evenwicht te brengen. De aanwas van de bevolking is van dien aard, dat ze niet is bij te houden. Niettemin is het plicht om de uitbreiding van den cultuurgrond — door ontginning, ontwatering, ruilverkaveling, drooglegging, enz. — te bevorderen. Op de verdeeling van den maatschappelijken rijkdom heeft ze echter weinig invloed.

4. Emigratie. Er zijn in den landbouw te veel men* schen. Onherroepelijk te veel. Ook wanneer de uitbrei* ding van cultuurgrond krachtig ter hand wordt geno* men, zullen er te veel zijn. Het is derhalve van groote waarde, dat van overheidswege de emigratie wordt bevorderd.

5. Bestrijding wildschade. In 1923 hebben we een nieuwe jachtwet gekregen, teneinde de wildschade beter te bestrijden. Althans., zoo heette het. In de practijk is echter al gebleken, dat de nieuwe wet niet veel meer is dan een mooi gebaar. Een betere, strakkere jachtwet is noodzakelijk.

6. Pachtbureaux. Wij eischen de instelling van pacht* bureaux, aan welker goedkeuring zullen zijn onderwor* pen: de bepaling van de pachtsom, de voortzetting

Sluiten