Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

Toegestemd wordt, dat de mensch van nu beden* kelijke eigenschappen heeft.

Wie echter de meening is toegedaan, dat de mensch een onveranderlijk wezen is, dwaalt. Het is zeer wel denkbaar, dat de prikkel van het eigenbelang met succes wordt vervangen door een prikkel van hooger orde.

Zooals men weet is de stad Groningen eigenares van een groot aantal boerderijen, die door bedrijfsleiders worden beheerd.

Zijn deze lui? Wordt de productiviteit van den bodem geschaad?

In Het Volk van 28 Mei 1921 staat een interview van den heer L. H. Mansholt met den betrokken wethouder, den vrijzinnigsdemocraat Sissingh.

Ziehier wat deze heer, die het toch zeker kon weten, vertelde:

Reiderwolderpolder: Van 1896 tot 1916 hadden we op geheel dezelfde grondsoort naast elkaar het landbouw, bedrijf in eigen beheer en in pacht. In deze 20 jaar brachten de verpachte plaatsen gemiddeld jaarlijks aan huur op ƒ113 per H.A.; het in eigen beheer genomen land evenwel netto, dus de bestuurskosten in aftrek gebracht, ƒ 165. Om een juiste vergelijking met de resultaten van verpachting mogelijk te maken, zijn hierbij de waterschapslasten en de renten van het in de bedrijven gestoken kapitaal niet meegerekend, daar deze bij verpachting ook voor rekening van de gemeente blijven.

Ruigezandsterpolder. Over de jaren 1897—1916 was in den Ruigezandsterpolder de gemiddelde pachtopbrengst ƒ75 per H.A.; in eigen beheer werd in diezelfde jaren in dezen polder gemiddeld zuiver ƒ143 gemaakt.

Spreken deze weinige cijfers geen boekdeelen? Is de bedrijfsleider lui?

Sluiten