Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

ming gekend. Dit hangt samen met den bloei der natuurwetenschap in die eeuw. Reeds eerder hadden mannen als Galilei, Keppler en Newton de wetten van de beweging der voorwerpen, zoowel hiel op aarde, als in de hemelruimte gevonden. Zonsver* duisteringen en kometen konden op grond van die wetten worden voorspeld en werden niet langer als het direct ingrijpen eener goddelijke almacht in het wereld* gebeuren beschouwd; ook verschijnselen als onweer en aardbeving ging men niet meer aan Gods toorn, maar aan „natuurlijke" oorzaken toeschrijven. Naarmate men den samenhang der natuurverschijnselen leerde begrij» pen, kon men ze ook beter beheerschen en zoo werd de 19e eeuw een triomftocht van de overwinning van den menschelijken geest over de natuurkrachten. De toepassing van de stoommachine en de elektriciteit, die voor industrie en verkeer ongekende mogelijkheden schiepen, de vorderingen op scheikundig gebied, die onvoorziene gevolgen hadden, zoowel voor den land» bouw als voor de industrie, vormen hoofdafdeelingen uit dien triomftocht. Men geraakte er meer en meer van overtuigd, dat het natuurgebeuren zonder het ingrij» pen van „hoogere machten" plaats vindt en dit ver» klaart ook het geweldig succes der theorie van D a r w i n over het ontstaan der plant» en diersoorten. Enkele toevallige afwijkingen bij sommige individuen eener soort zouden aan die individuen een voorsprong gegeven hebben in den strijd om het bestaan met de anderen. Daarom zouden die individuen met de gun» stigste, het meest aan de levensomstandigheden aange* paste afwijkingen zich hebben gehandhaafd en de anderen hebben verdrongen. Deze gunstige afwijkingen zouden zich op de nakomelingen hebben overgeplant en zoo zouden de eigenschappen der soorten zich steeds meer in de richting van het meer doelmatige hebben gewijzigd. Zoo kon men zich dan denken, dat de tegen»

Sluiten