Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heeren!

Het komt mij gewenscht voor, bij den aanvang van deze inleiding tot de debatten Uwer vergadering over het Ontwerp van Wet tot vaststelling van een nieuwe Tariefwet een overzicht te geven van de onderwerpen welke ik kortelijk zal aanroeren.

Ik zal beginnen met eene

uiteenzetting van den inhoud van het ontwerp,

hoe dit omvat een technische herziening en een verhooging van rechten in het algemeen; ik zal vervolgens geven een

overzicht van den toestand van 's Rijks financiën

en behandelen de mijns inziens juiste beteekenis van den cry voor een sluitend budget; ik hoop in dit verband aan te toonen dat een

verhooging van het tarief

juist in dezen tijd niet geduld mag worden, zal enkele woorden wijden aan

den drang naar bescherming, retorsie en represaille

en tot slot zal ik mijn critiek niet sparen voor de

wijze van behandeling

van deze gewichtige materie in de volksvertegenwoordiging.

Sluiten