Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

Althans zoo zijn de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij mogen in werkelijkheid eenige millioenen, zelfs eenige tientallen millioenen anders zyn, voor het globaal overzicht, dat hier bedoeld wordt te geven, maakt dit geen verschil.

Terwy'1 dus in 1910 de Staatsrekening een nadeelig slot te zien gaf van

bijna 4 millioen

werd het tekort op de Staatsrekening in 1924 becijferd op ruim 168 millioen. In die 14 jaren was er bovendien geen enkel jaar waarin de staatsrekening een batig slot opleverde. Het totaal der nadeelige sloten van 1910 af bedraagt 2 milliard 446 millioen.

Tot dekking van dit tekort was op 1 Januari 1924 een bedrag van bijna 2 millard geleend.

Inderdaad ontstellende cijfers. Het is een verheugend verschijnsel, dat het besef, dat het met onze Staatsfinanciën treurig gesteld is tot in breede lagen der bevolking doordringt. Een tweetal leuzen hebben daartoe krachtig medegewerkt: de veiligstelling van den gulden en een sluitend staatsbudget. Voor mijn gevoel zijn die beide leuzen er bij het publiek daarom betrekkelijk goed ingegaan, omdat zy feitelijk een verdoezeling van de harde noodzaak gaven. Zeer in het bijzonder voel ik dit zoo ten opzichte van de leus van een sluitend budget. Die leus vond ingang omdat zy de waarheid bevatte, maar ook omdat zy' niet de volle waarheid voorhield. De volle waarheid vindt men slechts wanneer men aan de leus van een „sluitend budget" toevoegt „maar op een veel lager niveau van staatsuitgaven." Het is immers een feit, dat de belastingen zoodanig opgevoerd zyn, dat de totale belastingdruk (direct en indirect te zamen) zoodanig verzwaard is, dat van een interen op het volksvermogen kan worden gesproken. Men mag daarbij ook niet vergeten, dat onze bevolking, gezien onze oeoonomisohe omstandigheden, schrikbarend toeneemt. Ik zal hier niet verder op ingaan. Degene die zich interesseert voor den invloed van 's Rijks

Sluiten