Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

len zy' kunnen voorzien in de bekostiging van een steeds toenemende populatie.

Alles wat de Staat in deze tijden doet, dat de productiekosten doet stijgen, dat nijverheid, scheepvaart, handel en havenbedrijf noodzaakt een hoogeren prijs voor hunne diensten tel berekenen is „so wie so" af te keuren. Want bjj alle maatregelen die dien tendenz hebben, slacht de Staat weer wat meer de kippen, die gouden eieren moeten leggen.

Een verhooging van het tarief van invoerrechten heeft ionder twijfel dien tendenz. Een verhooging van het tarief van invoerrechten van 5 op 8 %, een verhooging, die 10 a 20 millioen meer in het laadje moet brengen, maakt langs verschillenden weg de productieomstandigheden in Nederland duurder en brengt dus Nederland in een ongunstige positie op de wereldmarkt.

Ik vraag mij daarbij nu nog eens af, waartoe doet de Staat dit. Wederom moet het antwoord luiden, omdat dc Staat zich luxes permitteert, die een particulier, in omstandigheden van den Staat, zich niet zou permitteeren.

De opgang van het land naar de welvaart wordt — om het zacht uit te drukken — door een verhooging van het tarief van invoerrechten vertraagd, vertraagd omdat de Staat geen afstand wil doen van uitgaven, die zonder twyfel voor velen nuttig, maar zeker niet noodzakelijk zyn. Ik wil, om mij niet de critiek op den hals te halen dat ik niets posititiefs aanwijs, enkele dier uitgaven opsommen, hoewel ik mij ervan bewust ben, dat ik aan den anderen kant door cijfers te noemen, een schijnbaar zwakke stede aan mijn betoog geef. Niets is immers zoo gemakkelijk voor een Minister of criticus om met verbazing uit te roepen: „En dan moet gij die critiek eens zien: ze zeggen daar dat die of die post te hoog is: maar nu kan juist aan die post niet getornd worden, want" dan volgt een heel betoog, waaruit moet blijken, dat die criticus eigenlijk van toeten noch blazen wist. Dx meen dit risico te moeten loopen, omdat ik evenzeer ervan overtuigd ben dat het noemen van deze cijfers toch ook zyn nut kan heb-

Sluiten