Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

IV.

Protectie, Retorsie, Represaille.

Maar het is ten slotte toch niet te verwonderen, dat de minister tot een protectionistischen maatregel zijn toevlnoht nam. De oprichters der vereeniging, waarvoor ik het genoegen heb deze inleiding te houden, hebben getoond in 1899 een profetischen blik te hebben. Deze bepaling namen zy inde statuten der Vereeniging op:

„De vereeniging plaatst zich met beslistheid op het standpunt, dat de Nijverheid zich dan alleen volkomen kan ontwikkelen als het beginsel van den vrijen handel wordt gehandhaafd, zullende te ver gedreven sociale wetgeving leiden tot protectionisme."

De Vereeniging als zoodanig plaatst zich niet meer, beslist of anderszins, op dit beginsel: het vraagstuk van den vrijhandel werd een vraagstuk als de ziektewet of de arbeidswet. Maar uitgekomen is wel wat de oprichters daar neerschreven. Men zegt nu, dat een verhooging van 5 op 8% geen protectionisme oplevert, althans geen protectionisme van belang. Maar in de eerste plaats wijs ik er op dat die enkele industrieën voor wie het tarief van 5% op nul komt, een ernstig gezicht trekken omdat de Staat die protectie verlaagt. En in de tweede plaats wy's ik erop dat de wet nog niet in het Staatsblad staat. Met het indienen van dit ontwerp is de poort der begeerlijkheid opengesteld. De Maastrichtsche Aardewerk-,, Glas- en Porceleinindustrieën hebben den aanval reeds geopend. Voor bun fabrikaat pleiten zij voor een tariefsverhooging tot niet minder dan 15%. Wy zullen ze een voor een zien voordansen: protectionisten en (principieelel) vrijhandelaren wijzende op den slechten toestand van hun vak, vragende om bescherming van hun fabrikaat.

Minstens 15% moet het eene, minstens 20% het andere artikel helpen.

In die adressen zal weer blyken hoeveel aanhangers nog in ons land de vrijhandel telt Vry'handel is het

Sluiten