Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

personeel. Dit instituut is dan ook nog belast met de leiding van de slagerij ten behoeve van de ziekenhuizen en andere inrichtingen, aan welke het vleesch panklaar geleverd wordt en ook met de leiding van het vischbedrijf.

Hoewel de vrije concurrentie een der belangrijkste regelende factoren voor de prijsbepaling heet te zijn, beteekent zij in werkelijkheid zeer weinig. In den strijd tegen het gemeentelijk vleeschbedrijf schermden de grossiers met hun bekwaamheden, die tot een goedkoopen inkoopsprijs zouden leiden. Ieder weet echter, dat de packers in ZuidAmerika een stevige trust vormen en dat de wereldprijs door hen wordt beheerscht. Voor dezelfde kwaliteiten fluctueerde deze wereldprijs in

Aankomst van het bevroren vleesch in de haven van Amsterdam.

den laatsten tijd zeer weinig: het verschil was niet grooter dan i cent per K.G.

In het stelsel der verspillende economie van veel te veel tusschen'personen, zijn belangrijke prijsverschillen natuurlijk mogelijk. Doch zooals de gemeenten het kunnen doen, rechtstreeks aankoopen ter productieplaats, is er practisch geen verschil in prijs mogelijk. Dit kan wel bij aankoop uit de tweede, derde en vierde hand. Door uit de eerste hand te koopen, past de Gemeente ook op dit terrein de grootst mogelijke efficiency toe en verschaft zich bovendien groote zeggingsschap op de te zenden kwaliteiten.

Het essentieele verschil tusschen het gemeentelijk optreden als koopvrouw en den particulieren handel ligt wel hierin, dat de eerste zich^ beijvert het consumentenbelang te dienen, ook al gaat daarmede niet

8

Sluiten