Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan heeft om voor zijn ramen te verkondigen, dat de vrouwen bij hem het goedkoopst terecht kunnen, en niet bij zijn collega in dezelfde straat. Toch zijn de prijzen precies dezelfde, maar zij willen slechts het oude gebruik in eere houden, en wellicht zijn er ook vrouwen, die dat gelooven. Doch haar aantal zal wel zeer gering zijn, nu zij gewend raken de leiding van het Gemeentebestuur te volgen.

Geheel en al is de concurrentie niet uitgeschakeld. De aard van het artikel brengt met zich, dat elk onderdeel afzonderlijk geprijsd moet worden, beginnende met het gehakt voor 35 cent per pond. De slager heeft dus nog alle gelegenheid behouden om door een goede bediening, behoorlijke bewerking van het vleesch, clientèle tot zich te trekken. Van deze concurrentie heeft de bevolking ten volle het profijt.

VI. BEDRIJFSORGANISATIE EN MEDEZEGGENSCHAP.

Deze beide woorden hebben een goeden klank. Voor zooveel onder bedrijfsorganisatie ook wordt opgenomen de organisatie van de distributie, mag het Amsterdamsche stelsel als voorloopig voorbeeld gelden. Overbodige schakels zijn er niet. Alle draden van de organisatie van den verkoop komen samen in één hand. Diezelfde hand bestuurt den inkoop, beoordeelt de klachten en regelt de prijzen.

De Leider staat daarbij echter niet alleen. Hij wordt bijgestaan door een commissie uit de slagersorganisaties, die hem in alle belangrijke zaken van advies dient. Deze commissie heeft inderdaad groote medezeggenschap. Zij beoordeelt de kwaliteit van het vleesch, zij regelt de verdeeling van het aantal winkels in de stad, adviseert over toelating van nieuwe slagers en spreekt zich uit, zooals gezegd, ten aanzien van de winstmarge. Het is waarschijnlijk, dat mettertijd de samenstelling van deze commissie zal worden gewijzigd en dat ook vertegenwoordigers van de consumenten daarin zitting zullen nemen. Deze zullen dan zeer waarschijnlijk vrouwen zijn. Voor het oogenblik wordt het consumentenbelang voldoende gewaarborgd door het feit, dat Burgemeester en Wethouders in hoogste instantie de beslissing hebben.

Het aantal deelnemende slagers is thans 140; hun gezamenlijke omzet is rond 100.000 K.G. per week.

In den feilen strijd tegen het Amsterdamsche bedrijf hebben de belanghebbenden beweerd, dat door den hoogen prijs in Amsterdam het verbruik veel minder was dan het had kunnen zijn en veel minder dan in andere steden.

Hoe onwaar deze bewering is en hoe integendeel de kwaliteit — in verhouding waartoe de prijs verre staat beneden dien in andere steden in ons land — den omzet doet vergrooten, moge hieruit blijken, dat van 1 Januari 1924 af tot eind Maart' in Nederland is ingevoerd voor de consumptie 4.942.830 K.G. Het verbruik in Amsterdam was gedurende dien tijd 1.163.738 K.G., dus 23J pCt. van het totaal, waardoor dus alle praatjes van de belagers van deze overheidsbemoeiing wel volslagen zijn ontzenuwd.

Vooral in de provinciale pers heeft men fabelachtige sommen genoemd, welke de gemeente Amsterdam aan dit bedrijf ten koste zou leggen. Daarentegen beweerden de bestrijders van het bedrijf in Amsterdam, dat de gemeente buitensporige winsten maakte ten koste van de verbruikers. De waarheid is, dat in 1922 de omzet in geld

12

Sluiten