Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. Van Dam zegt:

„Overwegende, dat Wij geen strijd vinden in de bepalingen der Verordening met die der Vleeschkeuringswet;

dat toch de Vleeschkeuringswet èn volgens haar considerans èn volgens haar inhoud ten doel heeft uitsluitend op hygiënisch gebied werkzaam te zijn, terwijl de Verordening veeleer het economische terrein betreedt;

dat terwijl die Wet zich tevreden stelt met het weren van vleesch dat voor de volksgezondheid schadelijk is en daarvoor kracht zoekt in eene doelmatige keuring, de Verordening ten doel heeft knoeierijen in de vleeschprijzen te voorkomen en daarvoor speciale bepalingen maakt, die het vervoer en den verkoop regelen van een bepaald soort vleesch,

Slagerswinkel waarin bouten bevroren vleesch.

n.1. vleesch, dat uit het buitenland afkomstig in bevroren toestand te Amsterdam wordt aangevoerd;

dat Wij ook niet zien dat deze Verordening treedt buiten de grenzen omschreven bij artikel 135 der Gemeentewet;

.dat waar toch de voorziening van bevroren vleesch in verband met prijsregelend optreden, voor de overgroote meerderheid der ingezetenen van Amsterdam van groot nut moet worden geacht, Wij de bedoelde regeling aanmerken als betreffende de huishouding der Gemeente, ook al mogen dan ook de belangen van eene bepaalde, maar betrekkelijk kleine groep van ingezetenen (Wij hebben het oog op de grossiers, importeurs en vervoerders van vleesch) bij die regeling in het gedrang komen;

14

Sluiten