Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

van den Maaskant; vele lage plaatsen in de heiden, waar het water „vennen" vormt, waaraan de Noord-Brabantsche heiden rijk zijn en die tot het natuurschoon zeer veel bijdragen. De Oisterwijksche vennen bijv. zijn alom bekend. Van al deze gronden kan het water slechts door verdamping of wegzakking verdwijnen, waarom zij op vele plaatsen moerassig zijn.

Dat het ontbreken van waterloopen er de oorzaak van is, dat aldaar zoo veel vennen voorkomen, blijkt wel hieruit, dat men verschillende dezer heeft kunnen laten droog loopen, eenvoudig door het graven van een of meer slooten. Zoo bijv. het Peelven en het Turfven te Sterksel, het Huisven en het VenderHeike te Heeze, enz.

Deze vormden elk eerst waterplassen van ongeveer 100 H.A. en zijn thans in vruchtbare bouw- en weilanden herschapen, die in 't geheel geen waterlast hebben.

De waterafvoer der beekjes en kleine rivieren zeh laat ook alles te wenschen over. Alleen bij de allerlaagste standen der riviertjes kunnen vele landerijen eenigszins voldoende erop afwateren. Des winters worden op vele plaatsen niet alleen de oevers maar ook vele landerijen verder van de riviertjes af gelegen, tot laat in het voorjaar geheel onder water gezet.

In verschillende gemeenten van dit deel der Provincie treft men stukken grond aan, welke onvoldoende ontwaterd en daardoor moerassig zijn. In het algemeen worden deze „broekgronden" *) genoemd. Zij zijn in gebruik als grasland, doch leveren meestal slechts pakhóoi of strooisel op. Van vele dezer broekgrönden kan het gras alleen in zeer droge zomers gehooid worden. De flora bestaat er veelal hoofdzakelijk uit schijngrassen, biezen, riet, moeraspaardestaart, lischdodden, enz.

Ook de lage Maaskant2) is zeer slecht ontwaterd. Op verschillende plaatsen staan in April nog gronden onder water. Ofschoon de grond er uit klei bestaat, is deze door den ongelukkigen waterstaatkundigen toestand van veel minder goede hoedanigheid dan de goed ontwaterde rivierkleigronden. De reactie van vele gronden aan den Maaskant is sterk zuur, zoo zuur zelfs, dat de

*) „Broek" is eigenlijk de naam voor moerassige veengronden. Echter worden ook moerassige stukken zonder veen vaak broek genoemd.

a) De streek tusschen Grave en 's-Hertogenbosch wordt lage Maaskant genoemd, in tegenstelling met de streek van Maashees tot Grave.

Sluiten