Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

meer afnam. Vooral de stroomsnelheid tusschen Megen en St. Andries is steeds klein gebleven1).

Daarbij komt nog, dat de beide Overlaten nabij Beers door den tijd op natuurlijke wijze verhoogd schijnen te zijn. Immers men rekende oudtijds, dat de overlaten begonnen te werken, „dat de Maas om was", bij een stand van de rivier te Grave van 10.03 M. + A.P. Het kanonschot werd ook bij dat peil gelost. Na 1816 evenwel wordt het pas gelost bij een stand van de Maas van 10.19 M. + A.P.2)

Het is daarom in het geheel niet onwaarschijnlijk, dat de doode Maasarmen en de ongelukkige loop tusschen Megen en Bokhoven mede het gevolg zijn van het Kanaal van St. Andries. Zeer waarschijnlijk is de Nieuwe Maas van Bokhoven naar Loevenstein dan ook gegraven, nadat door de verbinding van Waal en Maas hö St. Andries, het afvoerend vermogen van het oude benedengedeelte van laatstgenoemde rivier te gering bleek.

Dat echter ook de Nieuwe Maas al in oude tijden te weinig water kon afvoeren, kan blijken uit het feit, dat reeds ongeveer 4y2 eeuw geleden een groote kromming nabij Heusden vergraven werd. Met behulp van gelden, door 's-Hertogenbosch aan Heusden geleend, werd de Maas aldaar door de Wellsche Waard geleid. Dit geschiedde met toestemming van Walraven van Broek huysen, heer van Ammerzoden, Well en Waardenburg 3).

Zeer wel mogelijk zijn groote watervloeden, als bijv. in 1446, hierop niet zonder invloed geweest.

Maar ondanks deze verbetering bleef de toestand van de Maas nog zeer slecht. Bijna ieder jaar toch werkten de Beersche Overlaten. Zelfs is het voorgekomen, dat de Maas in één jaar, n.1. in 1774, zich gedurende 50 etmalen op deze wijze van een niet onbelangrijk deel van haar water ontlastte4). Verschillende

*) Baron Krayenhoff: Scheiding Whaal en Boven-Maas, alsv. bldz. 71 geeft als gemiddelde vervallen per 1000 M.:

van Grave tot Megen: 0.06144

van Megen tot Heerenwaarden: 0.02917

van Heerenw. tot St. Andries: 0.00520

van St. Andries tot Crevecoeur: 0.07039

van Crevecoeur tot Heusden: 0.07465

van Heusden tot Woudrichem: 0.05469 *) A. de Geus: Beschrijving Overlaten, alsv., bldz. 2. 8) Zie archief van 's-Hertogenbosch 1 Juni 1874 (Inv. A No. 10). 4) A. de Geus: Beschrijving Overlaten, alsv., bldz. 6.

Sluiten