Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Peel haar oorsprong hebben1). Ook kan men de rivier als het benedengedeelte van de Lage Raam beschouwen. Op de kaart, behoorende bij het aangehaalde Rapport-Bongaerts, is deze laatste enkel met den naam Raam aangeduid. De Lage Raam ontstaat in de moerassige gronden in de St. Anthonis-Peel. Zij ontvangt het water hoofdzakelijk van de gronden aan den linkeroever gelegen. Boven Rijkevoort zendt ongeveer al het land aan den rechteroever zijn water naar de Molenbeek 2).

Links neemt de Lage Raam de Torensche beek bij Rijkevoort, de Breede beek bij St. Hubert en de Roode beek beneden Mill op. Tegenover de uitmonding van deze laatste ontvangt de Lage Raam het water van het eenige rechter zijriviertje en draagt daarna den naam van de Raam. Deze neemt nabij Escharen links nog de Hooge Raam op s), en ontvangt verder nog het water van een paar polders.

Alleen bij haar uitmonding heeft de Raam eenige geschiedkundige beteekenis. Immers de verdediging der stad en vesting Grave stond ermede in verband. Deze stad, reeds in 1285 door Jan van Cuijk versterkt en gefortificeerd 4), ontleende het water harer grachten-aan de Raam. Mogelijk is toen ook de verbinding ervan met de Maas bij Grave tot stand gekomen, en loosde voordien de Raam geheel door de Horsensche Graaf op de Maas *).

Toen Grave in 1674 door generaal Rabenhaupt belegerd werd, trachtte deze haar stadsgrachten te doen droogloopen door een dijk door de Raam en het broekland te laten maken, tot welk werk hij 4000 landlieden uit den omtrek noodzaakte. Hij gaf de rivier toen een geheel anderen loop om het water in de grachten van zijn circumvallatie6) te brengen, terwijl hij de rest van het water in de Maas deed afleiden beneden Velp 7). De grachten der vesting kwamen echter niet geheel droog, al was het water

*) Dr. H. Blink: Nederland en zijn Bewoners, alsv. Deel I, bldz. 98. a) Zie kaart Bongaerts in Afwatering Noord-Brabant, alsv.

3) id., en blad Vierlingsbeek van de Stafkaart.

4) Beschrijving van de stad Grave en den Lande van Cuyk, te samen gebracht en in geschrift nagelaten door Diderik Paringet, uitgegeven en met aanteekeningen vermeerdert door Mr. Paul van Alen, Deel I, bldz. 77.

') Notulen Zomerzitting Prov. Staten, 1892, Zitting van 19 Juli 1892. •) circumvallatie = omschansing. J. v. Dale: Nieuw Woordenboek, bid. 294.

') P. Hendrikx: Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Stadt Gra ve, Deel II, bldz. 80.

Sluiten