Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

„waarin zij, door ondragelijke lasten uitgemergeld, meer dan „anderhalve eeuw lang een hatelijk juk torschte

En waar hij bij dezelfde gelegenheid verder zegt: „Geen pleis„tering der kwaal kon genezing aanbrengen, door en met de „omwenteling van 1795 alléén zoude Noord-Brabant herleven *)." kan men dit zeker ook toepassen op de waterstaatstoestanden in die provincie.

Gevoegelijk kan het tijdvak in tweeën verdeeld worden en wel ♦ I. 1795 tot 1813.

II. 1813 tot heden.

Immers, eigenlijk begint pas na 1813, na de vrijwording van ons land, de groote opleving van Noord-Brabant. De jaren van 17951813 kunnen als een overgangstijdperk beschouwd worden. Maar daar hierin enkele zaken over den waterstaatstoestand te vermelden zijn, moet ook hierbij even worden stilgestaan. Het is evenwel niet mogelijk dit kleine deel op dezelfde systematische wijze te behandelen als het voorgaande hoofdstuk, In het hierna komende deel zal die indeeling der stof echter weder geheel gevolgd worden.

I. 1795 tot 1813.

Aan plannen voor de verbetering van de waterstaatstoestanden in Noord-Brabant had het tevoren nooit ontbroken. Doch hoe weinige er van zijn uitgevoerd!

De overlaten waren de eenige werken, welke men voltooid had om aan Oostelijk Noord-Brabant eenige verlichting te schenken. Maar deze waren onvoldoende om de kwijnende welvaart op te beuren en den grond aan den landbouw en de veeteelt weder te schenken, waarom ook reeds vroegere waterbouwkundigen gezegd hebben, dat de overlaten niet hooger te achten zijn, dan een verzachtende pleister op een vuile, stinkende wonde 8).

Geen wonder dan ook, dat Noord-Brabant veel zegen verwachtte van de in 1795 toegezegde vrijheid, gelijkheid en broederschap.

!) Mr. G. W. Vrecde: De Vrijwording van Noord-Brabant in 1795. Handelingen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in N.-Br. over 1859. bis. 40.

2) id., bldz. 59.

*) F. G. J. v. Rijckvorsel: Bijdrage tot een nadere kennis van de gebrekkige waterlossing en het ontworpen kanaal van uitwatering der Boven-Maaspolders en van de landen en de omstreken van 's-Hertoeenbosch. blz. 40.

Sluiten