Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

Baardwijksche Overlaat naar de Langstraatsche Buitenvelden moet afgeleid worden, nabij Nieuwkuyk door. Niet minder ernstig waren de gevolgen hiervan. Het geheele Land van Heusden en Altena werd toen onder water gezet.

Ook Gelderland bleef niet gespaard. Tezelfder tijd brak n.1. de rechter Maasdijk nabij Andel door, waardoor de Bo mme lerwaard geïnundeerd werd1).

Eindelijk echter zou de zon door de duistere wolken breken, welke Noord-Brabants hemel sinds zoovele eeuwen bedekten. De Regeering scheen te begrijpen, dat er moest worden ingegrepen en het was 57 jaar na de verschijning van het Ontwerp van Baron Krayenhoff, dat de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Jhr. Klerck, zich bij schrijven van 7 Januari 1880 tot de Staten van Noord-Brabant richtte om een Provinciale bijdrage voor de tot standkoming van de scheiding van de Maas en de Waal. Zeker is het niet te verwonderen, dat deze Provinciale Staten, wien de doorbraken van 1876 en 1880 nog zoo versch in het geheugen lagen, reeds 18 Februari 1880 besloten aan de Regeering te kennen te geven, dat zij bereid waren een belangrijke bijdrage, zelfs tot een millioen gulden, te verleenen in de kosten der werken, opgenoemd in den brief van den Minister van 7 Januari 1880. Doch zij wenschten te voren de plannen van die werken te ontvangen, om zich te kunnen overtuigen, of de behoorlijke waterafvoer van het Noord-Oostelijk deel der provincie Noorn-Brabant verzekerd en die van haar Noord-Westelijk deel niet geschaad zou worden 2).

Nadat Gedeputeerde Staten bi) brief van 20 Februari het Statenbesluit ter kennis van den Minister hadden gebracht, antwoordde deze 23 Maart hierop, dat hij een onderhoud gehad had met den Hoofdingenieur van den Waterstaat en dat deze laatste de Staten nopens de grondslagen van het plan en de eischen, die te bereiken zouden zijn, zou kunnen inlichten en dat zij hem zouden kunnen raadplegen 8).

Bij schrijven van 24 Maart 1880 wendden Gedeputeerde Staten zich tot den Minister, om hem te verzoeken onverwijld maatregelen te nemen om de Heerenwaardsche overlaten in afwachting

*) E. J. v. Konijnenburg: Scheiding Maas en Waal, alsv. bldz. 24. *) Notulen Buitengewone Zitting Provinciale Staten van Febr. 1880. *) Sprengers: Ontstaan van Waterschappen, alsv. Deel II. N.N.

Sluiten