Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

Maar de versche kade bleek niet bestand en ze bezweek reeds in den nacht van 26 op 27 December 1919 1). De Polder van Linden had door het ophoogen van den Maasdijk het water kunnen keeren, ofschoon dit op 27 December te Grave een hoogte bereikte van 10.88 M. + N.A.P.

Toen de Maas kort daarna beneden overlaatspeil viel, was de doorbraak in de kade goed waar te nemen. Het bleek, dat er 1398 M. was weggespoeld, terwijl er nog ongeveer een lengte van 2829 M. aanwezig was. Uit de door den Waterstaat gemaakte grafische voorstellingen bleek, dat de kade ruim 20 c.M. te hoog was gemaakt 2).

Toen de Maas 11 Jan. 1920 weder sterk begon te wassen, ging men de kade herstellen, maar den 13den brak ze andermaal door. Het water bleef onrustbarend stijgen. Te Cuijk en in den Polder van Linden trachtte men het nog met kistingen te keeren. Maar wat gevreesd werd, geschiedde. In den Polder van Linden kon men het water niet baas blijven. In den nacht van 15 op 16 Jan. d.a.v. stroomde de dijk over, en er was geen redding meer 8). In Cuijk bezweek de dijk in de heide, die dat deel der gemeente tegen de Beersche Maas moet beschermen. Maar de grootste ramp moest nog komen. Reeds 16 Januari 1920 was de toestand te Cuijk zeer zorgwekkend. De volle aandacht der leiders van de dijkwacht werd gevraagd, daar nu hier, dan weer daar gevaar dreigde. In het begin van den avond ontstond er een doorbraak in de Groote Straat. Gelukkig wist men met vereende krachten dezen nog te stoppen. *)

Een oogenblik daarna dreigde groot gevaar in het zwakke dijkgedeelte beneden het dorp. Reeds vloeiden daar groote hoeveelheden water en modder naar beneden, maar ook hier wist men met zandzakken en ander materiaal het gevaar te bezweren.

Geheel onverwachts ontstond echter in den Valuwschen dijk, die nog wel het sterkste van het geheel geleek '), een „modderbron". Ofschoon men ook hier met schier bovenmenschelijke kracht aan het werk toog, kon men den dijk niet behouden en zoo kwam den 17den Januari 1920 de verschrikkelijke overstrooming.

1) J. v. d. Mortel: Een en ander over de Beersche Maas, alsv. bldz. 42.

") id.

s) De Echo van het Land van Cuijk van 21 Januari 1920.

4) id. bldz. 1, 2de kolom.

6) id.

Sluiten