Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

Tijdens het hooge opperwater van 1920, toen de Maas zelf bij Grave 1500 M.3 per seconde afvoerde, was de toestand der dijken tusschen Mook en St. Andries op vele plaatsen zeer kritiek. Daarom vindt Ir. Bongaerts, dat de rivier bij den bestaanden toestand niet meer dan 1250 M3. moest behoeven af te voeren. Daartoe wilde hij bij Grave bij de hoogste waterstanden ongeveer 1500 M3. water kunnen afleiden. Boven de Beersche overlaat voerde de Maas in 1920 2500 M3. af, en hierbij telde hij nog 10% voor toeneming van de af te voeren heeveelheid water1). Voor deze zijdelingsche afleiding dacht hij zich een stelsel van 62 inlaatsluizen, elk van 10 M. wijdte, door den Maasdijk heen, waardoor zooveel water naar een „Groene Rivier" afgevoerdzot* kunnen worden, dat de waterstand bij Grave nooit hooger meer zou worden dan 10.80 M. + NA.P.2)

Deze Groene Rivier zou moeten loopen van den Benedenmond van de Beersche Maas naar de Blauwe Sluis bij Gewande. Daar Zou zij door 23 uitlaatsluizen, elk 10 M. wijd, met de Maas in verbinding komen te staan. Langs de Groene Rivier zouden leidijken komen tot een hoogte van ongeveer 1 M. boven den te verwachten hoogs ten waterstand. De breedte tusschen die dijken zou bij de inlaatsluizen 1000 M., bij Reek 700 M., en bij den spoorweg 's-Hertogenbosch-Nijmegen 600 M. zijn, om van daaraf geleidelijk te verminderen tot 550 M. bij de Blauwe Sluis 8). Zooveel mogelijk Zou de Groene Rivier de laagste gedeelten van de traverse der Beersche Maas volgen. Om echter de sterke bocht bij Grave en de vernauwing aldaar te ontgaan, werd in zijn plan voorgesteld ze door de hooge gronden ten Zuiden van Velp te leiden. Voorbij den Kepdonkschen dijk zou zij gedeeltelijk langs de Hertogwetering loopen4). Haar oppervlakte zou 3000 H.A. bedragen. Voor de gewone afwatering hiervan zou in de as der Groene Rivier een sloot gegraven worden, die door een verdiept gedeelte in een der sluizen bij Gewande zou kunnen loozen.

De inlaatsluizen te Beers werden op een hoogte van 10.20 M. N.A.P. of ruim een meter boven terreinshoogte ontworpen, die bij de Blauwe Sluis op 3.80 M. + N.A.P. d.i. ongeveer de

*) Voorloopig rapport Bongaerts over Noord-Brabant, alsv. Bijlage A. bldz. 34.

») id. bldz. 7. *) id. bldz. 5. «) id. bldz. 3 en 4.

Sluiten