Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

2. VeiTuiming van het winterbed, door vorming van een Groene Rivier, bijna uitsluitend tusschen bandijken1);

3. Verruiming en verkorting van het zomerbed met een stuw bij Lith2).

Nauwkeurig heeft de Commissie alles nagegaan en tevens de gevolgen overwogen, welke de bij elk ontwerp voorgestelde werken Zouden hebben ten aanzien van de hoeveelheid kwelwater, de natuurlijke loozing, enz. 8) Aan de hand van uitvoerige kostenberekeningen is de Commissie tot de volgende raming voor haar verschillende ontwerpen gekomen *):

Plan I: 10.000.000.— gld.

Plan II: 16.000.000.— gld.

Plan III: 20.000.000.— gld. Mede ingevolge een door den Minister van Waterstaat tot de Commissie gericht verzoek, is ook het plan-Bongaerts door haar bestudeerd en overwogen5). Wanneer de meest gewenschte oplossing van het Beersche-Maas vraagstuk, nl. de watervrije afsluiting van de overlaat, niet voor uitvoering in aanmerking zou kunnen komen en er toch een oplossing gevonden zou moeten worden, kon de Commissie zich wel met het ontwerp der Groene Rivier vereenigen. Zij achtte de gegeven oplossing ongetwijfeld van verstrekkenden aard en een belangrijke verbetering8). Aan het ontwerp ontbrak volgens haar meening echter een voorstel tot verruiming van de Maas boven de overlaat, waar de rivier dezelfde hoeveelheid water zou moeten kunnen afvoeren, zonder den stand van 10.80 M. + NA.P. bij Grave te overschrijden 7).

De Commissie vond de eenheidsprijzen in het ontwerp-Bongaerts te laag, en indien deze in overeenstemming gebracht werden met die in haar ontwerpen, zou het ontwerp op 30.000.000.— gld. geraamd moeten worden. Dit vond zij te kostbaar en daarom voegde zij aan haar voorstellen een vereenvoudigd ontwerp-

*) Verslag Comm. inzake watervrije ophooging Beerschen Overlaat, alsv. Hoofdstuk III. bldz. 30.

") ld. Hoofdstuk IV. bldz. 35

») ld. bldz. 43.

«) ld. bldz. 57.

*) ld. Hoofdstuk V. bldz. 45.

•) ld. bldz. 50.

') ld. bldsz. 51.

Sluiten