Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110

en waartegen geen stroom was, een doorbraak ontstond, zoo groot, dat er geen redding mogelijk was. Met geweldige kracht stroomde het water het dorp binnen en richtte er groote verwoestingen aan. Spoedig daarna bezweek daar op eenige plaatsen de spoordijk Nijmegen-Venlo. Groote gaten werden toen te Cuijk in den grond geslagen en verschillende H.A. bouwland werden onder zand bedolven.

Maar niet alleen te Cuijk bleken de dijken onvoldoende. Op verschillende plaatsen ontstonden dijkbreuken, n.1. te Katwijk, Oeffelt en Boxmeer. Geen dezer was echter van zoo'n ernstigen aard als die te Cuijk. In Beugen stroomde het water met volle kracht over de hooge gronden, die het dorp beveiligden. Zoo werden ook Boxmeer, Beugen en Oeffelt bijna geheel overstroomd. In deze plaatsen was men nog minder dan te Cuijk op water berekend. Groot was dan ook aldaar de schade. Deze plaatsen waren geheel van de omgeving afgesloten en slechts per roeiboot was op verschillende plaatsen gelegenheid de huizen te bereiken, waar, voor zoover deze niet verlaten waren, de bewoners op de zolders moesten huizen. En de eerste dagen waren er nog zoo goed als geen roeibooten beschikbaar 1 Gelukkig werd van alle zijden hulp geboden en ook de Marine verleende krachtdadigen steun.

De ingekuilde veldvruchten gingen in de getroffen streek zoo goed als Overal verloren. Zeker verdient het vermelding, dat de te velde staande rogge in het Land van Cuijk zeer weinig of niets geleden heeft van de overstrooming, die toch op de meeste plaatsen minstens acht dagen duurde. Ongetwijfeld moet dit hieraan toegeschreven worden, dat het water zoet was en over de akkers gestroomd heeft. Immers staand zoet water verdraagt de rogge ook niet. Bovendien is de grond er goed doorlatend, zoodat hij, toen het water weg was, spoedig opdroogde. Op plaatsen, waar het water is blijven staan, ging daarentegen alle wintergraan verloren. Dit was ook het geval aan den Lagen Maaskant.

Door het Algemeen Watersnood-comité werden met medewerking van het R.K. Huisvestings-comité te 's-Hertogenbosch geldinzamelingen gehouden. En ondanks het feit, dat het nog pas vijf maanden geleden was, dat de publieke liefdadigheid te hulp geroepen was voor de streken door een stormramp getroffen, vloeiden de giften, zoowel in geld als in natura, ruimschoots.

De Comité's werden in staat gesteld den noodlijdenden kleeding

Sluiten